מסמך גילוי

אפקון תחבורה חשמלית בע”מ (“החברה“), ח.פ. 515858561, אלכסנדר ינאי 1, פתח תקווה
האחריות עבור עמדת הטעינה היא ל- 24 חודשים; והאחריות עבור המוצר נלווה, ככל שנרכש בנפרד, היא ל- 12 חודשים, והכל בכפוף להוראות השימוש ותעודת האחריות אשר יסופקו ללקוח יחד עם המוצר וכמפורט בלינק זה.

מובהר כי האחריות לעמדות הטעינה של חברת TESLA (“טסלה“) מסופקת ישירות על ידי טסלה ולא תהיה ללקוח טענה כלשהי ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד החברה.

“המוצר” 

כמתואר בהצעת המחיר או בדף המוצר.

“השירות”

עבודות הנחת תשתית חשמלית בסיסית בבית משותף/בבית פרטי כוללות: טסלה – עד 50 מטר כבל, אחר – 30 מטר כבל ופחת TYPE A/B.

מובהר כי בהתאם לתנאי השטח בחצרי הלקוח, ייתכן כי ידרשו עבודות נוספות לצורך ביצוע השירות, לרבות, עבודות חציבה, עבודות חפירה, הרמת אבנים משתלבות, הנמכת תקרת גבס, חיבור ללוח דירתי כמקור הזנה ועוד (“העבודות הנוספות“). לצורך, בחינת היקף העבודות הנוספות הנדרשות ומתן הצעת מחיר לביצוען, החברה תבצע סקר מקדים במועד ההגעה לבית הלקוח (“סקר“). יובהר כי ללא ביצוע העבודות הנוספות, מקום בו הן נדרשות, לא תוכל החברה לספק את השירות.

תשומת לב הלקוח לדרישות תקנות החשמל ביחס לבדיקות הנדרשות על פי דין, לאחר סיום חיבור עמדת הטעינה והפעלתה בנוסח המפורסם באתר רשות החשמל.

מובהר כי בדיקת בודק מוסמך, ו/או בדיקות תקופתיות אחרות, אינן כלולות בשירות ההתקנה ו/או אחריות המוצר שאפקון מספקת, ואלו באחריות הלקוח בלבד.

ככל שחיבור עמדת הטעינה והנחת התשתית בוצעו במלואן על ידי אפקון, לבקשת הלקוח, תספק אפקון אישור חשמלאי מוסמך לחיבור עמדת הטעינה בנוסח האישור המפורסם באתר רשות החשמל, אולם מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור בודק מוסמך.

ככל שהתקנת העמדה בוצעה על ידי אפקון, ובדיקת בודק מוסמך מטעם הלקוח תעלה כי נדרש לבצע תיקונים כלשהם בשירות החיבור שסופק על ידי אפקון, תיקונים אלו יבוצעו על ידי אפקון ללא עלות נוספת.

ככל שהלקוח רכש מוצר בלבד ללא התקנה, כתנאי לקבלת האחריות, יציג הלקוח לחברה אישור חשמלאי מוסמך לחיבור עמדת הטעינה בנוסח האישור המפורסם באתר רשות החשמל.

חיבור המוצר לתשתית החשמל יבוצע על ידי החברה בכפוף לתנאים הבאים: (א) כלל עבודות הנחת התשתית החשמלית הבסיסית והעבודות הנוספות בוצעו על ידי החברה, או שהחברה קיבלה מהלקוח אישור לשביעות רצונה של חשמלאי מוסמך לכלל העבודות שלא בוצעו על ידה; (ב) בכפוף לדרישת החברה, החברה קיבלה מהלקוח אישור חתום של חשמלאי מוסמך כי קיימת התאמה בין התשתית החשמלית (לרבות זרם פנוי בלוח), אליה עמדת הטעינה לרכב חשמלי תחובר, לבין העמדה עצמה; (ג) הלקוח העביר לחברה אישור מבעלי הזכויות במקרקעין בו תחובר עמדת הטעינה ו/או מנציגות הבית המשותף בנוסחים המופיעים בלינק זה; (ד) השימוש בעמדת הטעינה יעשה כדין ולא יהווה מטרד לציבור.

 מחיר עבודות נוספות: ככל שהחברה תמצא בעת ביצוע הסקר כי נדרשות עבודות נוספות תימסר ללקוח הצעת מחיר מעודכנת.  

בעת רכישת חבילה הכוללת מוצר ושירות:

מחיר השירות כולל מע”מ (מתוך הסך ששולם): 3,000 ₪.

מחיר עבודות נוספות: תינתן הצעת מחיר פרטנית בבית המזמין לאחר סקר.

מחיר סקר כולל מע”מ: 470 ₪.  ככל שיינתן השירות לא יגבה מחיר הסקר.

תנאי ביטול העסקה:

 1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק“) וכמפורט להלן:
 2. עד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם.
 3. בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום הזמנת השירות או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. ביחס למוצר, על אף האמור לעיל, אם הלקוח אדם/אישה בעל מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עולה חדש/ה הלקוח רשאי לבטל את העסקה, בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הלקוח הוא אדם/אישה בעל מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עולה חדש/ה, לפי העניין.
 5. במקרה של ביטול עסקה החברה, ולאחר השבת המוצר למרלו”ג החברה בידי הלקוח, תהיה זכאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול עסקה למתן שירות פחות משני (2) ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו היה אמור השירות להינתן, מכל סיבה שהיא (לרבות אי השגת האישורים הנדרשים על ידי הלקוח), לא תוחזר ללקוח התמורה בגין השירות.
 6. ביחס לשירות מתמשך, ביטול העסקה יבוצע בתוך שלושה (3) ימי עסקים מהמועד בו מסר הלקוח הודעת ביטול לחברה (אם הודעת הביטול נשלחה על ידי הלקוח בדואר רשום, ביטול העסקה יהיה בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח).
 7. לביטול עסקה ניתן לפנות לחברה בציון שם מלא, ופרטי הרוכש, כולל מספר ת.ז., מספר טלפון, וארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום באחת מהדרכים הבאות: (א) בטלפון, במספר: 073-2001512; (ב) בדואר אלקטרוני: sales@afcon.co.il ; (ג) בווטסאפ, במספר: 0526879442; או (ד) בדף ייעודי באתר האינטרנט של החברה (afconev.co.il). זיכוי הלקוח בהתאם להוראות החוק ייעשה רק לאחר שהלקוח יקבל אישור מהחברה על ביטול העסקה במייל או במסרון ולאחר השבת המוצר לחברה.
 8. במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח (שלא עקב פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה של המוצר ו/או השירות, ו/או עקב אי קבלת המוצר ו/או אספקת השירות במועד שנקבע ו/או עקב כל הפרה אחרת של החברה בעניין המוצר ו/או השירות), השבת המוצר תעשה באחריות הלקוח ועל חשבונו/ה רק לאחר קבלת אישור החברה לביטול העסקה, לרחוב יגיע כפיים 7, קריית אריה, פתח תקווה בין השעות 10:00 ל-15:00 בימים א’-ה’. במקרה כזה, לא תחול על החברה חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצרי הלקוח (וזאת גם אם המוצר הומצא למען הלקוח בעבר). ככל שהחברה תאשר איסוף המוצר מחצרי הלקוח, במידה שיבקש זאת, התשלום עבור האיסוף יהיה כמפורט במחירון החברה כפי שיעודכן מעת לעת, או בסכום אחר שיסוכם עם הלקוח.
 9. האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי החוק ולא יחול במקרים אחרים. במקרה בו החברה תאשר ביטול של עסקה, גם במקרים בהם אין זכות ביטול בדין, החברה תהיה זכאית להתנות את ביטול העסקה בתנאים או לגבות תשלומים נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 כללי

 1. השבת המוצר תעשה באחריותך ועל חשבונך בתיאום מראש מול מוקד שירות המזמין (*2108), לרחוב יגיע כפיים 7, קריית אריה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך (וזאת גם אם המוצר הומצא למענך). ככל שנאשר איסוף המוצר מחצריך, עלויות האיסוף יחולו עליך. למרות האמור, במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך ולהודיע על כך לחברה.
 2. אין בזכות לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בגין ביטול העסקה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. מובהר כי פתיחת האריזה של המוצר מורידה משמעותית מערך המוצר והחברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול לאחר פתיחת אריזה בהתאם לחוק.
 3. האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי החוק ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.
 4. במקרה בו נאשר ביטול של עסקה, גם במקרים בהם אין זכות ביטול בדין, נהיה זכאים להתנות את ביטול העסקה בתנאים או לגבות תשלומים נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק, לפי שיקול דעתנו.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה מכל סיבה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירות (לרבות שירות משלוחים) לאזורים בעלי מתיחות בטחונית.
 6. לביטול עסקה ניתן לפנות לחברה בציון פרטיך כולל מספר ת.ז., מסמכי העסקה ואמצעי התשלום באחת מהדרכים הבאות: (א) בטלפון 2108*; (ב) בדוא”ל ev@afcon.co.il;  (ג) באתר האינטרנט של החברה (www.afconev.co.il).

מועד אספקה

מועד אספקה:

 1. ככל שהלקוח רכש מוצר ושירות, החברה תיצור קשר טלפוני עם הלקוח בתוך 7 ימי עסקים לתיאום מועד אספקת המוצר והשירות. המועד לאספקת המוצר והשירות יהיה בתוך 30 ימי עסקים מאישור הצעת המחיר או התשלום לפי העניין (“יום עסקים” הוא יום שאינו אחד מהבאים: שישי, שבת, ערב חג, חג, חול המועד, יום בחירות ארצי או מוניציפאלי, יום שבו קיים שיבוש במהלך העבודה במשק בגין מלחמה, שביתה, מגפה, אסון טבע וכיו”ב).
 2. ככל שהלקוח רכש מוצר בלבד, המוצר יסופק ללקוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור הצעת המחיר.
 3. אספקה של מוצר בלבד תעשה באמצעות איסוף עצמי כמפורט בלינק או באמצעות שירות שליח עד הבית על ידי חברת שליחויות אוריין כמפורט באתר של אוריין https://www.orian.com/, בעלות של 49 ש”ח למוצר, לכתובת שהוזנה על ידך באתר אפקון.

בכל מקרה של אי קבלת המוצר במשלוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה על הלקוח לעדכן את החברה בטלפון 2108* או בדוא”ל ל-.evsales@afcon.co.il לאחר מועד זה החברה לא תהא אחראית לאי הגעה של המשלוח.

להורדת מסמך הגילוי בגרסת PDF מונגשת לחצו כאן.

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img