תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לשימוש באתר אפקון תחבורה חשמלית בע”מ -www.afconev.co.il

1.              מבוא

1.1.          אנו מברכים אותך על בחירתך להשתמש באתר האינטרנט של חברת אפקון תחבורה חשמלית בע”מ (“אפקון” או “החברה”), בכתובת www.afconev.co.il (“האתר”).

1.2.          האתר מאפשר לרכוש מוצרים שונים ושירותים מהחברה, וכן כולל מידע בנוגע למוצרי ושירותי החברה, לרבות על שירות הטענת רכב חשמלי בעמדות טעינה ציבוריות של החברה.

1.3.          השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) ובמדיניות הפרטיות של אפקון. בעצם השימוש באתר, המשתמש, מסכים להוראות תנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אפקון.

1.4.          תנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

1.5.          החברה שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש, כולם או חלקם, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש תחול גם על כל עדכון אמור ממועד פרסומו באתר.

1.6.          בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה להוראות מסמך תנאי העסקה בה התקשר המשתמש, הוראות מסמך תנאי העסקה יגברו.

1.7.          המבוא לתנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מהם.

1.8.          תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

 

2.              פעילות האתר

2.1.          ניתן להשתמש באתר בכל עת, למעט מקרים בהם האתר מושבת לשימוש בגין החלטה של החברה בהתאם לשיקול דעתה ו/או לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או מגפה ו/או ארוע ביטחוני ו/או הפסקת חשמל ו/או בעיה של תשתית ו/או ספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי החברה.

2.2.          לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילות האתר או חלק מסוים ממנו, ו/או למנוע גישה לאתר ו/או למנוע ביצוען של פעולות מסוימות באתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי החברה.            

 

3.              ביצוע רכישות באתר

3.1.          לצורך תנאי שימוש אלו, “משתמש” הינו כל אדם, לרבות תאגיד, שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.2.          משתמש רשאי לרכוש את מוצרי ושירותי החברה באתר בכפוף לכך שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

3.2.1.                תושב ישראל הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

3.2.2.                בן/בת 18 ומעלה;

3.2.3.                מחזיק כרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל והוא מכובד על ידי החברה (החברה לא מכבדת כרטיס אשראי דיינרס);

3.2.4.                בעל תיבת דוא”ל פעילה;

3.2.5.                בעל מכשיר טלפון נייד פעיל.

3.3.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קטין או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו רכישתו את מוצרי ושירותי החברה באתר כאילו נעשתה לאחר קבלת אישור כאמור.

3.4.          מוצר ו/או שירות שהמשתמש בוחר לרכישה באתר יתווסף ל”סל הקניות” שלו באתר. אין בהוספת מוצר ו/או שירות ל”סל הקניות” כדי להבטיח למשתמש את המוצר ו/או את השירות ו/או את המחיר שהופיע באתר בעת ההוספה.

3.5.          לצורך ביצוע רכישה באתר על המשתמש למסור, בין היתר את הפרטים הבאים:

3.5.1.                שם פרטי ושם משפחה;

3.5.2.                פרטי התאגיד (אם רלוונטי);

3.5.3.                מספר זהות; או מספר תאגיד ו/או עוסק;

3.5.4.                פרטי כרטיס אשראי;

3.5.5.                כתובת; מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל;

3.5.6.                מספר הזמנה מחברת Tesla (אם רלוונטי).

3.6.          באחריות המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ומלאים. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין כל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש או מי מטעמו בגין מסירת פרטים לא מדויקים ומלאים. אם יתברר למשתמש כי מסר לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, הוא יודיע על כך לחברה לאלתר ויתקן מידע זה.

3.7.          בעת מסירת פרטי המשתמש לרכישה באתר, המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת מטעם החברה, לרבות  בדוא”ל, הודעות SMS, פקסימיליה ומערכת חיוג אוטומטי. המשתמש רשאי להורות על סירוב לקבלת דברי פרסומת, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתו ובהתאם לעניין.

3.8.          לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר רכישה באתר, אף אם נשלח למשתמש אישור ביצוע הזמנה, בכל אחד מבין המקרים הבאים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה (וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה של החברה בעניינים אלה):

3.8.1.                בעת הרכישה, המשתמש מסר פרטים שגויים או חלקיים;

3.8.2.                בעת הרכישה המשתמש מסר פרטי כרטיס אשראי אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי המשתמש;

3.8.3.                במקרה של ביטול ו/או אי כיבוד התשלום עבור הרכישה על ידי חברת כרטיסי האשראי;

3.8.4.                המשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש לאתר ו/או הוראות מסמך תנאי העסקה ו/או התנאים המפורטים לצורך ביצוע רכישות באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות;

3.8.5.                באתר חלה טעות ו/או תקלה בכל הקשור למחיר שהוצג ו/או תנאי מוצר ו/או שירות, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה ו/או לתנאי האחריות (“תקלה באתר”);

3.8.6.                המשתמש עשה שימוש לרעה באתר ו/או ביצע רכישה בחוסר תום לב ו/או תוך ניצול תקלה באתר;

3.9.          במקרה בו לא אושרה רכישה על ידי חברת האשראי ו/או החברה, נציג החברה רשאי ליצור קשר עם המשתמש לצורך בירור והשלמת הרכישה, ככל שיתאפשר.

3.10.       התנאים של כל רכישה באתר מוסדרים במסגרת תנאי העסקה עבור אותה רכישה, העומדים לעיון המשתמש בדף רכישת המוצר ו/או השירות באתר והם ישלחו על ידי החברה לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בעת ביצוע הרכישה (“טופס הרכישה”).

3.11.       כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, זאת במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

3.12.       מבצעים והטבות (לרבות תווי קניה, שוברי מתנה וקופונים) כפופים לתנאי המבצע ו/או ההטבה הרלוונטיים ו/או לתנאים שיקבעו על ידי החברה באופן בלעדי. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה, וכן להאריך ו/או לקצר ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או ההטבה, בכפוף להוראות הדין. כן מובהר כי בכל מקרה, מימוש המבצעים וההטבות כפוף למלאי הקיים של המוצר בחברה.

3.13.       החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר ו/או שירות (לרבות שירות משלוחים) לאזורים מסוימים ביו”ש , וכן לישובים נוספים, בין היתר במקרים של מצב בטחוני מתוח או בשל נסיבות אחרות שאינן מאפשרות זאת.

3.14.       החיוב בגין המוצר ו/או שירות שרכש המשתמש יבוצע באמצעי התשלום במועד קבלת המוצר ו/או השירות, לפי העניין. מבלי לגרוע מכך, מובהר כי במקרה של רכישת מוצר ו/או שירות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשמור מסגרת בכרטיס האשראי של המשתמש עבור ביצוע התשלום עד למועד אספקת המוצר ו/או השירות. באחריות המשתמש לוודא כי שמורה מסגרת בכרטיס האשראי שאת פרטיו מסר לחברה כדי שהחברה תוכל לגבות ממנו את התשלום עבור המוצר ו/או השירות.

3.15.       החברה רשאית לחייב עבור מוצר שסיפקה ו/או שירות שנתנה בפועל, גם אם מדובר במוצר ו/או שירות אחר ו/או שונה ו/או במוצר ו/או שירות חלקי מזה שהזמין המשתמש באתר, בהתאם לתעריף שסוכם עם המשתמש או לתעריף של אותו מוצר ו/או שירות באתר. ככל שסופק למשתמש מוצר ו/או שירות באופן חלקי, התעריף יהיה בהתאם לתעריף של אותו חלק שסופק למשתמש.

 

4.              אספקת המוצרים והשירותים

4.1.          באתר מוצעים לרכישה עמדות טעינה לרכב חשמלי, מוצרים נלווים לעמדות הטעינה (דוגמת כבל טעינה, תג אלקטרוני לרשת הטעינה הציבורית של החברה ותווי קניה לרכישת מוצר ו/או שירות באתר ו/או לרשת הטעינה הציבורית של החברה), חבילות הכוללות עמדת טעינה לרכב חשמלי ושירות הנחת תשתית לעמדת טעינה וכן שירות סקר מקדים לבדיקת חשמלאי טרם הנחת תשתית לעמדת טעינה, שירותי תפעול ותחזוקה ייעודיים, הרחבת אחריות בהתאם למוצר ו/או השירות הנרכש ועוד. המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומלאי הקיים ברשותה.

4.2.          לצורך רכישת עמדת טעינה לרכב חשמלי על המשתמש להתחייב לעמוד בתנאים הבאים:

4.2.1.                להמציא לחברה בהתאם לדרישתה אישור חתום של בעל הזכויות במקרקעין בו עמדת הטעינה לרכב חשמלי תחובר או תופעל לחיבור עמדת הטעינה לרכב חשמלי במקרקעין. כאשר מדובר בבית משותף, דרוש אישור של נציגות הבית המשותף (ניתן לראות את האישורים השונים כאן).

4.2.2.                להמציא לחברה בהתאם לדרישתה אישור חתום של חשמלאי מוסמך כי הנחת התשתית לחיבור עמדת טעינה לרכב חשמלי בוצעה על ידי חשמלאי מוסמך (ככל שהנחת התשתית לא תבוצע על ידי החברה);

4.2.3.                להמציא לחברה בהתאם לדרישתה אישור חתום של חשמלאי מוסמך כי קיימת התאמה בין התשתית החשמלית (לרבות זרם פנוי בלוח) אליה עמדת הטעינה לרכב חשמלי תחובר לבין העמדה עצמה.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה שבוצעה באתר ככל והמשתמש לא יעמוד בתנאים האמורים וזאת אף אם נשלח למשתמש אישור ביצוע הזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה (וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה של החברה בעניינים אלה).  

4.3.          ביחס לכל מוצר ו/או שירות מופיע באתר תיאור תמציתי, פרטים ו/או מידע על המוצר ו/או השירות וכן תמונה של המוצר ו/או השירות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת באתר ו/או כיתוב המופיע עליה לבין המוצר ו/או השירות הנמכר בפועל, ואין באי התאמה בין התמונה להמחשה למוצר ו/או השירות בפועל כדי להקנות למשתמש זכות תביעה כלשהי נגד החברה.

4.4.          המוצר יסופק למשתמש בתוך 14 ימי עסקים,  מוצר ושירות, החברה תיצור קשר טלפוני עם המשתמש בתוך 7 ימי עסקים לתיאום מועד אספקת המוצר והשירות. המועד לאספקת המוצר והשירות יהיה בתוך 30 ימי עסקים מרכישתו, והכל אלא אם סוכם עם המשתמש במסגרת תנאי ההתקשרות מועד שונה (יום עסקים – יום שאינו אחד מהבאים: שישי, שבת, ערב חג, חג, חול המועד, יום בחירות ארצי או מוניציפאלי, יום שבו קיים שיבוש במהלך העבודה במשק בגין מלחמה, שביתה, מגפה, אסון טבע וכיו”ב).

4.5.          המשתמש מתחייב לקבל את המוצר ו/או השירות בהתאם למועד שיותאם איתו. ככל שהמשתמש ימנע מלקבל ו/או לאסוף את המוצר ו/או השירות בתוך 30 ימים מהמועד שהחברה מסרה לו כי המוצר ו/או השירות זמינים עבורו (“המועד האחרון”), החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה או לגבות  סך נוסף של 100 ש”ח עבור כל יום שהמשתמש ימנע לקבל ו/או לאסוף את המוצר ו/או לקבל את השירות.

4.6.          אם אין מלאי של מוצר, הדבר יירשם בסמוך לתיאור המוצר באתר. יתכנו מקרים בהם, מחמת שגגה, הדבר לא יצוין. במקרה בו נתגלה כי אין מלאי של מוצר שנרכש והדבר לא צוין, החברה תיצור קשר עם המשתמש בהתאם לפרטים שמסר ותציע לו מוצר חלופי, ככל שקיים, או תאפשר לו לבטל את העסקה, ללא עלות. החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר שאין במלאי.

4.7.          פרטי האחריות לכל מוצר ו/או שירות ניתנים לעיון בטופס הרכישה באתר. תעודת האחריות תימסר למשתמש לאחר הרכישה ביחד עם המוצר שרכש. אין באמור לעיל כדי להטיל אחריות על החברה ביחס למוצר ו/או שירות, מקום שאחריות כאמור אינה חלה עליה לפי דין. 

4.8.          באחריות המשתמש להשליך את אריזת המוצר לפח מיחזור ייעודי בהתאם לדין.

 

5.              מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1.          המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר, בהתאם להוראות ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981  וכמפורט בטופס הרכישה.

5.2.          מבלי לגרוע מהאמור, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת שירותים ו/או מוצרים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין שירותים ו/או מוצרים שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למנוי כל טענות כנגד החברה בשל כך.

5.3.          במקרה של ביטול עסקה החברה תהיה זכאית לחייב את המשתמש בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול עסקה למתן שירות פחות משני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו היה אמור השירות להינתן, מכל סיבה שהיא (לרבות אי השגת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה על ידי המשתמש), לא תוחזר למשתמש התמורה בגין השירות.

5.4.          לביטול עסקה ניתן לפנות לחברה בציון שם מלא, ופרטי המשתמש, כולל מספר ת.ז., מסמכי העסקה ואמצעי התשלום (במקרה של שיחה בע”פ) באחת מהדרכים הבאות: (א) במספר טלפון: 073-2001512; (ב) בדואר אלקטרוני: EVsales@afcon.co.il ; (ג) בווטסאפ במספר – 0526879442; (ד) בדואר רשום לכתובת אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה  או (ה) בדף ייעודי באתר האינטרנט של החברה (www.afconev.co.il).

5.5.          במקרה של ביטול העסקה על ידי המשתמש (שלא עקב פגם במוצר ו/או עקב אי התאמה של המוצר/השירות, ו/או עקב אי קבלת המוצר/ אספקת השירות במועד שנקבע ו/או עקב כל הפרה אחרת של החברה בעניין המוצר/השירות), השבת המוצר תעשה באחריות המשתמש. במקרה כזה, החברה תאסוף את המוצר מחצרי המשתמש . באחריות המשתמש לפרק את המוצר ולהכינו לצורך האיסוף. ככל שהלקוח יבקש לבצע את פירוק המוצר באמצעות החברה ובמידה שהמשתמש יבקש זאת, התשלום עבור הפירוק יהיה כמפורט במחירון החברה כפי שיעודכן מעת לעת, או בסכום אחר שיסוכם עם המשתמש.

5.6.          אין בזכות לביטול עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בגין ביטולה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו בזמן שהיה ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. פתיחת האריזה של המוצר מורידה משמעותית מערך המוצר והחברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול לאחר פתיחת אריזה בהתאם לחוק.

5.7.          האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי החוק ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.

5.8.          במקרה בו החברה תאשר ביטול של עסקה, גם במקרים בהם אין זכות ביטול בדין, החברה תהיה זכאית להתנות את ביטול העסקה בתנאים או לגבות תשלומים נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

6.              תנאי השימוש במידע המופיע באתר

6.1.          באתר מוצג מידע הנוגע  בין היתר לשירות הטענת רכב חשמלי בעמדות טעינה ציבוריות של החברה וכן מידע העשרה נוסף הנוגע לתחום התחבורה החשמלית (“המידע”). המידע מיועד אך ורק לידיעתו/ה הכללית של המשתמש ואין להסתמך עליו כמקיף, ממצה או כנטול שגיאות והוא עשוי להשתנות מעת לעת.

6.2.          המידע באתר מצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים. חלק מאותו מידע עשוי להיות כזה הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן של מידע מסחרי כאמור וכל עסקה שיעשה המנוי בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינו לבין המפרסם הנוגע בדבר, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

6.3.          מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע המופיע באתר נתונה למשתמש בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי. המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.

6.4.          המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם אילו רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר.

6.5.          המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה המשתמש מתחייב להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות מהתכנים המופיעים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים או החברה אינם מעוניינים בהם.

6.6.          המשתמש מתחייב לא ליצור קישורים לאתר, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים.

6.7.           המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב וכן להימנע מעריכת שינויים בלתי מורשים בקוד התוכנה של האתר.

6.8.          אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

6.9.          כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

6.10.       בנוסף לכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי בשימוש באתר המשתמש מתחייב כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

6.11.       המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רשיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

6.12.       הפרה של איזה מהאיסורים האמורים בסעיף ‎6 לעיל תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, אשר בגינה החברה תהיה ראשית להגביל או לחסום את השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדות לחברה על פי דין.

 

7.              הגבלת אחריות ושיפוי

7.1.          השימוש באתר הוא על אחריותו של המשתמש. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהלום את ציפיות המשתמש ו/או יינתן ללא הפסקות ו/או ללא שיבושים ו/או טעויות ו/או כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.  

7.2.          החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקף וזמינות המוצרים ו/או השירותים באתר ו/או כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

7.3.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש, עד לסך הכספי של דמי המוצר ו/או השירות שבעניינם מועלית טענה כלפי החברה. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק נטען לרכוש של המשתמש ו/או מי מטעמו בגין רכישת מוצר ו/או שירות וכן לכל נזק ממוני נטען אחר הנוגע לשימוש במוצר ו/או שירותי החברה לרבות, אובדן הכנסה, מניעת רווח, וכיו”ב.

7.4.          החברה לא מתחייבת לדיוק המידע המתואר בסעיף ‎6.1 לעיל ולעדכניותו ולא תהיה אחראית לנזק נטען שיגרם כתוצאה מהסתמכות עליו.

7.5.          החברה לא מתחייבת כי קישורים הקיימים באתר מובילים לאתרים פעילים ואינה אחראית על התוכן והמידע המופיע באתרים אחרים, לרבות אתרים מקושרים.

7.6.          מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.7.          המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל של המשתמש (או מי מטעמו) העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש (או מי מטעמו). החברה שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת הניהול הבלעדי של כל הליך, לרבות הליך משפטי, ו/או פניה ו/או דרישה,  בכל עניין כאמור. זכות החברה כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והוא מחויב לשתף פעולה באופן מלא עם החברה או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו (או ברשות מי מטעמו).  

 

8.              שמירת סודיות ופרטיות

8.1.          המשתמש מכיר בכך ומסכים כי החברה עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על המשתמש באמצעות האתר. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים האתר, ותפעל על פי הוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהוצאו על-פיו, ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באתר וכאן. הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמת המשתמש גם לתנאי הפרטיות, אשר הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

8.2.          הנתונים שימסור המשתמש יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שהחברה תקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה, כנדרש לפי דין.

8.3.          המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת, עדכונים ומסרים שיווקיים שונים מטעם החברה או מי מטעמה, לרבות הודעות כלליות, והודעות הנוגעות לו לפי העניין, בכל אמצעי ההתקשרות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר לטלפון הנייד. המשתמש יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ומסרים שיווקיים, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת המשתמש.

8.4.          החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר.

 

9.              בעלות וקניין רוחני

9.1.          תנאי השימוש אינם מעבירים לרשותך כל זיקה קניינית באתר או כלפיו, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וברת-ביטול, בהתאם להוראות המפורטות בתנאי השימוש. הזכויות המוענקות מכוח תנאי השימוש הן אך ורק אלה המצוינות במפורש במסמך זה, וכל זכות או רישיון אחרים אינם מוענקים לך, בין אם במשתמע או בכל דרך אחרת. “זכויות קניין רוחני” כמשמען, בכל רחבי העולם ולרבות (א) פטנטים, בקשות לאישור פטנט וזכויות פטנט; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, סמלילים (לוגואים), שמות מסחריים, חוזי מוצר (trade dress) וזכויות מוניטין; (ג) זכויות הקשורות ביצירות מקור, מדגמים וצילומים, לרבות זכויות יוצרים, בקשות לרישום זכויות יוצרים, מגבלות על זכויות יוצרים, זכויות בטופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים (mask work), יישומי טופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים ורישומים של טופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים; (ד) זכויות הקשורות להגנה על סודות מסחריים ומידע סודי; (ה) זכויות הקשורות בדרך של היקש מן הזכויות הקבועות בתנאים אלו וכל זכות קניינית מוגנת אחרת הקשורה בקניין בלתי מוחשי; ו-(ו) פיצול, המשך, חידוש, הנפקה מחודשת או הארכה של האמור לעיל (לפי העניין), בין אם כאלו הקיימים כעת או כאלו אשר יוגשו, יופקו או יושגו מעתה ואילך.

9.2.          כלל הסימנים המופיעים באתר כסימנים מסחריים של החברה, לרבות המילה “אפקון” (בכל צורה ואופן פונטיים, כתובים או משולבים מילה וגרפיקה, גרפיים או באותות אחרים), הינם סימנים מסחריים רשומים של החברה ו/או חברות הבת שלה ו/או חברות קשורות. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה ו/או חברות הבת שלה.

9.3.          אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות הבת ו/או חברות קשורות שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הבת ו/או חברות קשורות שלה ונאסר על המשתמש לעשות בהם שימוש.

9.4.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם משתמש סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלו, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של תנאי השימוש, המשתמש מתבקש לפנות לevsales@afcon.co.il ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטים מלאים ופרטי ההתקשרות עם החברה (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענת המשתמש מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה של המשתמש, כי למיטב ידיעתו המידע שנמסר על ידו מלא ונכון.

 

10.           פרטים ליצירת קשר עם החברה

10.1.       ניתן לפנות לחברה בעניין האתר בדרכים הבאות:

10.1.1.              באתר בדף “יצירת קשר” שקישור לו נמצא כאן: https://www.afconev.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/  .

10.1.2.              מוקד שירות הלקוחות לאתר בטלפון מס’: 073-200-1512. שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות הוא בימים א’ עד ה’ בין השעות 10:00-15:00.

10.1.3.              בדוא”ל בכתובת: EVsales@afcon.co.il.

10.1.4.              בדואר לכתובת: אלכסנדר ינאי 1, קומה 3, פתח תקווה.

 

11.           פינוי פסולת אלקטרונית

11.1.       על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ה-2012 במועד האספקה של מוצר שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, רשאי המשתמש למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכש, קרי מסירת מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

11.2.       החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי והאלקטרוני אשר נרכש על ידי המשתמש. פינוי המוצר הישן ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה (הובלה חריגה היא הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף, וזאת לפי שיקול דעת נציג החברה ו/או מי מטעמה), ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

11.2.1.              המוצר אותו המשתמש מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל;

11.2.2.              פינוי המוצר הישן יהיה מהכניסה לבית ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד;

11.2.3.              המוצר הישן אינו מזיק ו/או אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי.

 

12.           שונות

12.1.       החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

12.2.       העדר אכיפה או אי מימוש זכות או הוראה כלשהן הכלולה בתנאי השימוש על ידי החברה לא יהוו ויתור על זכות או הוראה כאמור. כל ויתור על כל הוראה מתנאי שימוש אלו יקבל תוקף רק אם ייערך בכתב וייחתם על ידי החברה.

12.3.       אם הוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבלתי חוקית, בטלה, או בלתי ניתנת לאכיפה, מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תוגבל או תוסר מתנאי השימוש במידה המינימלית הנחוצה ולא תהיה לכך השפעה על תוקפן של יתר ההוראות הנותרות ועל היכולת לאוכפן.

12.4.       תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר.

12.5.       על פרשנות ואכיפת תנאי השימוש או על כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין החברה לבין המשתמש בקשר עם תנאי השימוש.

 

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img