תנאי שימוש

1.       כללי

1.1.          תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם הצטרפות אדם לשירותי החברה, כהגדרתם להלן, חוזה בינו לבין החברה. הינך מצהיר ומאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.2.          במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

2.       אופן ההצטרפות כמנוי החברה

2.1.          בהצטרפות המנוי כמנוי החברה מביע הוא את הסכמתו המפורשת בדבר רצונו להצטרף כלקוח החברה וכמנוי על שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים אותם בחר או יבחר במועד כלשהו.

2.2.          על המבקש להיות מנוי החברה לנקוט באחת משלוש הדרכים הבאות:

2.2.1.      לפנות אל החברה באמצעות אתר האינטרנט, לבצע את תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי שלו, וליתן את הסכמתו לתנאי השימוש.

2.2.2.      לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו.

2.2.3.      הורדת אפליקציית Afcon]] וביצוע תהליך הרישום לפי הקבוע בה, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי ליתן הסכמתו לתנאי השימוש.

2.3.          עם רישום המנוי תישלח החברה הודעה בדואר אלקטרוני למנוי במסגרתו יובאו תנאי השימוש בתמצית. ככל שלא הודיע הלקוח על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.

2.4.          נרשם אדם כמנוי לחברה, נרשם הוא כמנוי לשירותי טעינה ולשירותי החברה הבסיסיים והוא רשאי לעשות שימוש בהם מבלי כל צורך להירשם אליהם באופן ספציפי.

2.5.          הצטרף המנוי לשירותי טעינה ולשירותי החברה הבסיסיים אין הוא מחויב לעשות שימוש בשירותי החברה הבסיסיים. היה והודיע המנוי על רצונו בשירותים החברה הבסיסיים ו/או בחר המנוי לעשות שימוש בשירותים החברה הבסיסיים, ייחשב הוא כמי שמסכים לקבלת שירותי החברה הבסיסיים ותנאיהם, כפי שמופיעים בתנאי השימוש ו/או באתר האינטרנט.

3.       הסכמות המנוי בעת ההתקשרות

הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמנוי החברה יחשב הוא כמי אשר:

3.1.          קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.

3.2.          הביע הסכמתו לכך שהחברה תקבל מידע באמצעות שימוש ב-AdWords' free conversion tracking feature, של גוגל, על האופן בו שמע המנוי על פעילות החברה והחליט להצטרף אליה, וזאת ככל ורישומו נעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה.

3.3.          הביע הסכמתו לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבונו, לרבות דרך הדואר האלקטרוני והודעות טקסט לטלפון הנייד. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים, במסגרת אמצעי התקשורת דרכו הגיע המסר אליו.

3.4.          הביע הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, במסגרת הדיוור הישיר ככל שיבוצע באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

3.5.          הביע הסכמתו, כי כל הטבה שתינתן בקשר עם שירותי החברה לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אלא אם כן נאמר אחרת באופן ספציפי בתנאי ההטבה, ובתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין המנוי לחברה ביחס לאותו השירות, בהתאם לתנאים בהם ניתנו שירותים אלו בטרם מתן ההטבה, לרבות תנאי התשלום, ללא כל צורך בהודעה על כך מצד החברה למנוי וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.

3.6.          נתן הסכמתו לכך שהחשבונית החודשית תעמוד לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט של החברה וכי אחת לחצי שנה יישלח אליו פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמעודכן בפרטי חשבונו, ככל ונתן לחברה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וככל שלא נשלח אליו פירוט תשלומים קודם לכן.

.

3.7.          נתן הסכמתו להעברת הפרטים הנדרשים מחשבונו כגון פרטי אשראי ופרטים מזהים נלווים וכיוצא באלו, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב המנוי בגין רכישת השירות.

3.8.          נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים לרכבו, לרבות מיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.

3.9.          נתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי, בגין השירותים שנתבקשו על ידו, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה:

3.9.1.      לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי).

3.9.2.      לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב.

3.9.3.      לפעול בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי.

המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו כלפי החברה.

3.10.       נתן הסכמתו לכך שייאספו נתונים אנונימיים ביחס למיקום הטלפון הנייד שלו, ללא זיקה לשימוש בשירות מסוים של Afcon]]. החברה ו/או צד שלישי יהיו רשאים לאסוף ו/או לאגור את הנתונים, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים שונים על-ידי Afcon]] וללקוחותיה השונים. המנוי רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיו, זאת באמצעות ממשק האפליקציה.

בכל מקרה בו יבחר הלקוח לצרוך שירותים המבוססים על נתונים שונים אודותיו ובכלל זה שירותי מיקום מאשר הלקוח כי החברה תהא רשאית לאסוף אודותיו נתונים שאינם אנונימיים ולעשות בהם שימוש בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי.

3.11.       הפעלת שירותי החברה באמצעות פלטפורמות החברה תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי החברה, מעת לעת ובהתאם להוראות סעיף ‎9 שלהלן.

4.       אחריות המנוי

4.1.          המבקש להצטרף כמנוי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף. בכלל זאת, מתחייב המבקש להצטרף כמנוי ו המנוי מצהיר

התברר למנוי כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המנוי להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה.

4.2.          המבקש להצטרף כמנוי החברה מתחייב להזין את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי המשמש אותו ואשר ישמש אותו לשם שימוש בשירותי החברה.

4.3.          המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.

4.4.          המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.

4.5.          האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות הטענה וכיו"ב.

4.6.          נרשם המנוי לשירותים הנוספים ו/או עשה שימוש בשירות משירותי החברה ייראה המנוי כמי שאישר את התעריפים והתשלומים הנגבים ממנו בגין כל שירות המסופק במסגרת שירותי החברה בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי טעינה ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר הנעשה מכל מקור הקשור לחברה.

מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי המבצעים ו/או ההטבות ו/או שירותי החברה, בין בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה.

החברה תיידע את המנוי אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, ככל שאלו מפורטות, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם.

4.7.          המנוי מתחייב כדלהלן:

4.7.1.      לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים כמפורט בתנאי השימוש.

4.7.2.      לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.

4.7.3.      לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן.

4.7.4.      ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון.

4.7.5.      ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים.

4.8.          המנוי מתחייב ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל אירוע אשר יש בו אפשרות השלכה על חשבון המנוי והשימוש בו, לרבות באירועים הבאים:

4.8.1.      אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.

4.8.2.      נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.

4.8.3.      אבד כרטיס האשראי שלו.

4.8.4.      פרטי הזיהוי האישי, כולם או חלקם, נמצאים בידיעת צד שלישי כלשהו.

4.8.5.      את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת evcharging@afcon.co.il או בטלפון מס' 073-2001888 ניתנה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת העניין.

4.9.          המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.

4.10.       המנוי יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא המנוי כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.

מבלי לגרוע מן האמור, המנוי יודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.

4.11.       למען הסר ספק, על מנוי אשר יצרף לחשבונו מספר טלפון נוסף אשר יוכל לעשות שימוש במנוי ו/או בחשבונו מוטלת האחריות לעדכן את בעל מספר הטלפון המצטרף לחשבון, אודות האמור בתנאי שימוש אלה ואודות תנאי שירותי החברה אליהם מנוי המנוי בחשבונו, לרבות תעריפיהם ותנאיי השימוש הרלוונטיים לגביהם.

5.       אחריות החברה

5.1.          ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים ללקוחות החברה ניתנים על-ידי ספק שירות חיצוני לחברה, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המנוי לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה לעניין השירות המסופק.

5.2.          קבלת שירותי החברה אשר מסופקים למנויי החברה, אך תלויים בכך שהמנוי ו/או מכשיר המנוי ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, כגון (אך לא רק): תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המנוי ו/או המנוי ו/או גוף שלישי כלשהו, יאפשר את קבלת השירות, כפי שמצוין בתנאי שימוש אלה ותנאי השירות הספציפיים לאותו שירות (ככל שקיימים).

לא קיבל המנוי את השירות המבוקש על ידו מחמת האמור לעיל לא תעמוד למנוי כל טענה כלפי החברה בעניין אי אספקת השירות ובגין כל נזק אשר ייגרם למנוי מאי אספקת שירות זה.

5.3.          החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות או הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום דו"ח/ות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך.

5.4.          החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר המנוי נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם.

6.       תנאים לעניין שירות החברה

6.1.          תנאים לעניין שירותי תשלום טעינה:

6.1.1.      שירותי הטעינה מעניקים למנוי אפשרות לטעינת רכבים חשמליים בעמדות הטעינה של החברה הפזורות ברחבי הארץ.

6.1.2.      אין בשירותי הטעינה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי הטענה כלשהם, למעט הטענה בהם לפרק הזמן המותר.

6.1.3.       דמי הטעינה בהם יחויב המנוי על ידי החברה יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי החברה, מעת לעת (להלן: "דמי הטענהלמען הסר ספק החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי טעינה באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה בפלטפורמה הרלוונטית, על פי שיקול דעתה.

6.1.4.      עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא מצטרפת לדמי ההטענה.

6.1.5.      הפעלת, הארכת או הפסקת ההטענה תתבצענה לאחר קליטת הוראת המנוי בשרתי החברה ובהתאם לכך יבוצע חיוב המנוי. המנוי נתן הסכמתו, כי בכל הפעלה של שירותי טעינה, החברה תקבל את נתוני מיקום המנוי ותעדכן את מיקום עמדת הטעינה באמצעות הקואורדינאטות שנשלחו באמצעות הטלפון הסלולארי.

6.2.          תנאים לעניין שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים:

6.2.1.      תעריפי שירותי החברה הבסיסיים ותעריפי השירותים הנוספים ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או כל ספק עמו תתקשר החברה בקשר לשירותים האמורים והיא תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

6.2.2.      החברה תידע את המנוי בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם ו/או בטרם השימוש בהם.

6.2.3.      החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה באחת או יותר מפלטפורמות החברה.

עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תצטרף לתעריפי שירותי החברה הבסיסיים או לשירותים הנוספים, בהתאם לקביעת החברה.

שירותים נוספים אשר הינם מבוססי מיקום, מבצעים דגימה של מיקום הרכב, בהתאם לקואורדינאטות הנשלחות אליהם מהטלפון הסלולארי (ככל שמדובר בסמארטפון התומך באפליקציה) אחת לתקופת זמן מוגדרת, אשר יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר משיקולי צמצום צריכת סוללת הטלפון הנייד ושיקולי גריעה בביצועי מערכת הטלפון הנייד של המנוי.

המנוי מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם המועד בו ניתנה לו ההודעה המבוססת כאמור על מיקום הרכב, כאמור לעיל.

6.3.          על המנוי לוודא שהמכשיר מחובר לשירותי המיקום (GPS) וכי הם מופעלים, שהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו ולוודא שה-GPS זיהה את מיקום הפעלת הטעינה.

6.4.          מובהר בזאת, כי חלק משירותי החברה מבוססים על משלוח מסרונים (SMS) למנוי, וכדי ליהנות מהם על המנוי לוודא כי מכשירו ו/או חשבון הטלפון הנייד שברשותו מסוגל לקבל מסרונים כאמור. למען הסר ספק, המנוי לא ישמע בטענה כי לא נהנה מהשירותים כאמור במידה שמכשירו הנייד ו/או תוכנית הסלולר לה הוא מנוי, אינם מאפשרים קבלת מסרונים (לרבות טלפונים ו/או תוכניות "כשרות"). במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר.

6.5.          תנאים לעניין כלל שירותי החברה:

6.5.1.      החברה תציין את תנאי שירותי החברה ותעריפיהם באתר האינטרנט ובהתאם לשיקול דעתה בפלטפורמות החברה הנוספות.

6.5.2.      התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה בגין שירותי החברה השונים מצטרפים לתנאי השימוש ויקראו כחלק בלתי נפרד מהם.

6.5.3.      תשלום בגין שירותי החברה ייעשה על ידי המנוי לחברה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יאושר על ידי החברה. החברה רשאית לוודא את תקינות אמצעי התשלום של המנוי מפעם לפעם, על כך המשתמע מכך. עם הצטרפותו של המנוי, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך. אין באמור כדי לגרוע מחובת המנוי כאמור בסעיף 4.10 לעיל.

6.5.4.      תעריפי שירותי החברה, בין אלו אשר נקבעים על ידי החברה ובין אלו אשר נקבעים על ידי צד שלישי כלשהו, כאמור לעיל, יפורסמו על ידי החברה בפלטפורמות החברה, לפי שיקול דעת החברה, ועשויים להשתנות מעת לעת.

6.5.5.      החברה תהא רשאית להפריד בין החיובים השונים המבוצעים בקשר עם שירותיה השונים.

7.       חשבון המנוי והשימוש בו

7.1.          הצטרף אדם כמנוי לחברה, תפתח החברה למנוי חשבון.

7.2.          החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת שירותי החברה אשר ניתנים לו, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות הטעינה, בשירותים הבסיסיים או בשירותים הנוספים, פרטי החיובים בהן חויב על ידי החברה, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב.

7.3.          המנוי יוכל להיכנס לחשבון לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא.

7.4.          פרטי הזיהוי האישי נמסרים למנוי לשימושו האישי בלבד. אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש בפרטי הזיהוי האישי ו/או בחשבון.

7.5.          מובהר ומודגש: פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המנוי) ונתונים אודות מיקום וזמני הטעינה שלו מצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש עסקי (שאינו בעל המנוי) המבקש לעשות שימוש בשירותי הטעינה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על ידי הפעלת טעינה באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין הטענה והגדרת טעינה כטעינה "פרטית" והכל בהתאם למדיניות הארגון שהינו בעל חשבון המשתמש העסקי.

7.6.          החשבון יהא זמין בכל עת לרשות המנוי באמצעות האינטרנט, למעט במקרים של תקלות ברשת האינטרנט או כוח עליון.

7.7.          המנוי יוכל להיכנס לחשבון ולהדפיס דף חשבון המתייחס לתקופה של עד שלוש שנים. כן יוכל המנוי להדפיס חשבונית מס כחוק. המנוי יוכל לקבל לבקשתו חשבונית מס בדואר. ככל שיבקש כן, יושתו הוצאות משלוח החשבונית, בתעריף סביר שתיקבע החברה, על המנוי.

8.       בירורים אודות חיובים

8.1.          ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:

8.1.1.      במידה והמנוי הינו מנוי פרטי: שם המנוי, מס' תעודות זהות וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המוזן בחשבון המנוי.

8.1.2.      במידה והמנוי הינו מנוי עסקי: שם המנוי, מס' החברה (ח.פ.) ומס' חשבון הבנק המוזן בחשבון המנוי.

8.1.3.      תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.

8.2.          חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:

8.2.1.      המידע המפורט בסעיף ‎8.1.1 לעיל; וכן,

8.2.2.      תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.

8.3.          נעשתה פניית המנוי בעל פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים.

8.4.          החברה תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 14 ימי עסקים. ככל שיידרש על-ידי החברה, תהא היא רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 30 ימי עסקים נוספים. מצאה החברה כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 14 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.

8.5.          סברה החברה כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעם החברה.

9.       שימוש המנוי בפלטפורמות החברה

9.1.          כל השימושים בפלטפורמות החברה יעשו על ידי המנוי בהתאם לכל דין.

9.2.          המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו שלא בהתאם לחוק.

9.3.          השימוש בשירותי החברה, באמצעות פלטפורמות החברה, הינם לשימושו הפרטי של המנוי והמנוי מתחייב, כי לא יעשה בהם שימוש עבור או באמצעות צד שלישי כלשהו.

9.4.          כל השימושים שנעשים בפלטפורמות החברה יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

9.5.          החברה מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי בפלטפורמות החברה לצורך הפעלת שירותי החברה אליהם הוא מנוי, עדכון ורישום לשירותים הנוספים.

מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי פלטפורמות החברה השונות; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מפלטפורמות החברה או תוכנן; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

9.6.          עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם החברה ו/או Afcon].

9.7.          המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קניין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של החברה.

9.8.          Afcon וסימנים מסחריים אחרים המופיעים בפלטפורמות החברה כסימנים מסחריים של החברה הם סימנים מסחריים רשומים של החברה ו/או חברות הבת שלה. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה ו/או חברות הבת שלה.

9.9.          אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

10.    סיום ההתקשרות

10.1.       המנוי רשאי להפסיק את התקשרותו עם החברה בכל עת, במתן הודעה בכתב על כך לחברה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.

10.2.       מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי הטענה בגין שימוש בהטענה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.

10.3.       החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, כדלקמן:

10.3.1.   לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:

10.3.1.1.      קיימת בעיה בחיוב המנוי בכרטיס האשראי.

10.3.1.2.      המנוי מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו.

10.3.2.   לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:

10.3.2.1.      המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי ההטענה ותשלום בגין יתר שירותי החברה, במלואם ובמועדם.

10.3.2.2.      המנוי עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.

10.3.2.3.      המנוי מסר לחברה מידע שאינו נכון.

11.    שמירת סודיות ופרטיות

11.1.       החברה תשתמש במידע שנמסר על-ידי המנוי כדי ליידע את המנוי במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר.

11.2.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המנוי, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למנוי ו/או לצורך חיוב המנוי בגינו.

החברה לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, והוראות כל דין אחר בעניין. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת:
https://www.afconev.co.il/privacy-policy/

 

12.    שינוי תנאי השימוש

12.1.       החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המנוי, עם הטמעתם באתר האינטרנט.

12.2.       ככל שיבוצע שינוי בתעריפי שירותי החברה, יפורסם הדבר באתר האינטרנט וכן תישלח הודעה אלקטרונית על כך ו/או הודעה באמצעי הרלוונטי במסגרתו מופעל השירות אשר בו יתעדכנו התעריפים. באחריות המנוי להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמנוי כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים.

12.3.       ניתנה הודעה כאמור, יהא המנוי רשאי להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות עמה ו/או ביטול השירות הרלוונטי בהתאם לקבוע בתנאי השימוש לעיל. לא נתן המנוי הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עמה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש. לא נתן המנוי הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק שירות רלוונטי כלשהו, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאיו ותעריפיו.

13.    שונות

13.1.       התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה ביחס לכל שירות משירותי המשיבה, שלא במסגרת מסמך זה, מצטרפים ומתווספים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.

13.2.       ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות החברה, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת.

13.3.       החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי.

אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.

13.4.       תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר האינטרנט שלה.

13.5.       החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המנוי בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באתר האינטרנט ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של המנוי.

13.6.       לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה.

שאלות בנוגע לשירותי החברה יש להפנות לחברה באמצעות מרכז שירות הלקוחות [בטלפון 0732001888 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת evcharging@afcon.co.il

עודכן לאחרונה ביום 04 ביוני 2019

שינוי גודל גופנים