מדיניות פרטיות

[אפקון תחבורה חשמלית בע"מ] ("Afcon" ו/או "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה. מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות"). המדיניות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר המנוי ו/או המשתמש ("המשתמש") ובמידע האישי שייאסף אודותיהם בעת שימושיהם השונים בשירותי החברה. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע. מדיניות הפרטיות מסדירה את נהלי איסוף המידע על-ידי החברה ועל כן מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.

1. כללי

1.1   מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה הזמינים בכתובת: www.afconev.co.il  (ביחד להלן: "תנאי השימוש"), המהווים יחד הסכם משפטי אחד ומחייב בין המשתמש לבין החברה. להגדרות במדיניות הפרטיות, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת במפורש.

1.2    החברה מעמידה לרשותכם את אתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.afconev.co.il. ("האתר"), את אפליקציית החברה ("האפליקציה")  וכן אמצעים ושירותים אחרים/נוספים, כמפורט בתנאי השימוש של החברה (להלן ביחד, בצירוף האתר והאפליקציה, יכונו: "שירותי החברה" או "השירותים").

1.3   חלק מן השימושים בשירותי החברה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. בנוסף, בעת התקנת האפליקציה ו/או שימוש בשירותי החברה, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בשירותי החברה ובמקרה בו הותקנה האפליקציה, הנך נדרש להסירה לאלתר. כן מובהר, כי רישום לשירותי החברה בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש) ו/או שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת  של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ואף לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) החברה, לרבות מסרי שירות (כגון: מסרונים שמטרתם תשלום דמי הטענה במקומות הטענה מוסדרים עימם עובדת החברה, מסרים הקשורים לשירותים אותם מספקת החברה, עדכון בנוגע לשירותי החברה, לרבות שירותים נוספים, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום הטענה, ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המנוי רשאי, בכל עת, להודיע החברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת" ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט. ובמקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות ועל משתמש המבקש להימנע גם מקבלת מסרי שירות, לחדול לעשות שימוש בשירותי החברה ולמחוק את המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

1.4   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר החברה ובאפליקציה. לפיכך, החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך בשירותי החברה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש בשירותי החברה או פנה אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, החברה תנקוט באמצעים סבירים להציג התראה בולטת לעניין זה באתר החברה או באפליקציה ואף באמצעות התראת דוא"ל.

2. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

החברה אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש על מנת לספק את שירותי החברה. מידע זה כולל:

2.1        רישום: במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, מספר טלפון, מספר רכב ועיר מגורים. הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של החברה. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך. בנוסף, בעת הרישום הנך יכול לבחור שם משתמש וסיסמא, הנך אחראי לשמירה על סודיות הסיסמא ואין המשתמש רשאי להעביר או לאפשר לאחר שימוש בשם משתמש וסיסמא ו/או בחשבון המנוי. הנך מתחייב לדווח מידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר. יובהר כי על מנוי הנרשם לשירות נוסף מעבר לשירות התשלום עבור הטענה, חלה האחריות לבדוק כי ההרשאות הנוספות שמעניק הוא לחברה, בנוגע לאיסוף מידע,  בעת הרישום ולצורך קבלת השירות, ככל שישנן, מקובלות עליו ובהשלמת הרישום נראה כמי שאישר את ההרשאות הנוספות.

2.2        נתוני משתמש: במסגרת השימוש בזיקה לשירות של החברה. כגון: פעילויות (מרחק, זמן שימוש באפליקציה (ראה פירוט בנוגע להיסטוריית שימוש בסעיף קטן 7 למטה), זמן נסיעה, מסלולים, משך); נתוני מיקום ומפות של פעילויות (ראה פירוט בסעיף קטן 6 למטה); מיקום נתונים קשורים (נתוני GPS).

2.3       נתונים סטטיסטיים/אנונימיים: בעת השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי החברה, נאסף מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשירך, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, באתר ו/או שירותי החברה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.

2.4        כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"): בעת השימוש באתר ובאפליקציה החברה תאסוף את כתובת ה-IP.

2.5        מזהה מכשיר: IMEI,  Android ID ו-Advertising ID: בעת השימוש באתר ובאפליקציה החברה תאסוף את ה-IMEI (מספר סידורי של המכשיר הסלולארי) ו-Android ID. כמו כן, צדדים שלישיים המספקים שירותים עבור החברה, עשויים לאסוף את ה-Advertising ID. מידע זה עשוי להיות מידע המזוהה עם מכשירך. הנך יכול בהגדרות מכשירך להפסיק את איסוף מידע Advertising ID בכל עת. יצוין כי, החברה אינה משלבת ו/או מחברת בין מזהה המכשיר המפורטים לעיל.

2.6        מיקום: לצורך הפעלת שירותי החברה נעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשירך ורכבך, מידע זה מסופק לחברה ישירות מהמשתמש, ממכשירו באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, רכיבים טכנולוגים המוטעמים באפליקציה מטעם צדדים שלישיים ועוד). נתוני המיקום וזמני ההטענה של המשתמש נאספים, נאגרים ומצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות. המקומות בהם הטעין המשתמש חשופים לידיעתו של המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש עסקי (שאינו בעל המנוי) המבקש לעשות שימוש בשירותי תשלום אגרת הטענה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על-ידי הפעלת הטענה באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין הטענתו והגדרת ההטענה כהטענה "פרטית" והכל בהתאם למדיניות הארגון שהינו בעל חשבון המשתמש העסקי. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי החברה עושה שימוש במידע זה, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי החברה תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים.

2.7         היסטוריית שימוש והטענה: החברה ואף צדדים שלישיים מחזיקות בהיסטוריה ההטענות של המשתמש. בשימוש בשירותי החברה.

2.8       נתוני קריסה ("Crash Data"): במידה והאפליקציה קורסת בזמן שימושך בה, נתוני הקריסה ייאספו על ידי החברה ו/או צד שלישי  (לרבות "Crashlytics" מטעם Google), אשר מספק עבור החברה שירותי דיווח וניתוח נתונים כאמור, ואלו יועברו להחברה לצורך זיהוי הגורם לקריסה ובכדי לפעול למניעת תקלה חוזרת, שיפור האפליקציה והשירותים והטמעת עדכונים נדרשים. בנוסף נתוני הקריסה האמורים מכילים נתונים ביחס למצב האפליקציה, מערכת ההפעלה, המכשיר, מזהה מכשיר ומיקום בעת קריסת האפליקציה, החברה עשויה לשתף עם נותן השירותים מידע אישי ביחס למשתמש כגון מספר טלפון, מספר רכב או כתובת דוא"ל על מנת לקשר בין הקריסה למשתמש וליצור קשר עם המשתמש לצורך פתרון תקלות וכיוצ"ב. למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של Crashlytics בכתובת: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf ובכתובת https://answers.io/img/onepager/privacy.pdf.

2.9         דרכי התקשרות: במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם, כתובת אלקטרונית ומספר טלפון. החברה עשויה להשיב לפנייתך באמצעות נציגיה ו/או באמצעות צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים עבור החברה, באמצעי תקשורת שונים.

2.10      דיוור ישיר: בעת ההרשמה נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות המשתמש לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה ובמקרה זה תסיר החברה את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי פרסומת. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות החברה או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת החברה באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים כגון נתוני המיקום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי החברה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.

כמו כן, לשם מתן השירותים ייעולם ושיפורם וכן לצורכי אימות, החברה עשויה לקבל מצדדים שלישיים שונים המספקים שירותים עבור החברה מידע נוסף,  ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהות את המשתמש, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

3. כיצד המידע נאסף?

3.1        החברה אוספת מידע ביחס  למשתמש, אשר יימסר ביוזמת המשתמש ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה בשירותי החברה, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:

3.1.1        מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.

3.1.2        מידע המועבר להחברה על-ידי צדדים שלישיים (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, ועוד). בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים.

3.1.3        מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירו של המשתמש.

3.1.4        שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי "Cookies" ("עוגיות") וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה-Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך.  העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי החברה, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה-Cookies. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.

3.2        צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב -Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

החברה משתמשת ברכיבי SDK  של צדדים שלישיים לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים. בין היתר, החברה משתמש ברכיבי ה – SDK  של הצדדים השלישיים אשר יפורטו להלן, ואשר מידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות רכיבי ה-SDK של צדדים שלישיים אלו, תוכל למצוא במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש מטעמם, המהווים חלק ממדיניות פרטיות זו, כדלקמן:

Facebook  למידע נוסף ראה את מדיניות הפרטיות זמינה בכתובת: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

יובהר כי, החברה איננה אוספת, במישרין או באמצעות ה-SDK, את מלוא המידע המפורט במדיניות הפרטיות מטעם הצדדים השלישיים, אלא אך ורק את המידע הדרוש לצורך מתן השירותים ושיפורם.

4. השימוש במידע

 להחברה מאגר מידע רשום בו ישמר ויאובטח המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. החברה עושה שימוש במידע למטרות הבאות:

4.1        כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי החברה וכן ניהול ותפעול שירותי החברה, לרבות אלו אשר התבקשו על ידך;

4.2        כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

4.3        כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

4.4        כדי לאפשר להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

4.5        כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיוצ"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;

4.6        ליצירת קשר עמך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות  עדכון, אישור או יידוע שלך בנושאים הקשורים לשירותים, לרבות השירותים אשר התבקשו על-ידך;

4.7         לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;

4.8         לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;

4.9        לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו;

4.10     לשם תפעולם התקין ופיתוחם של שירותי החברה וכן פתרון תקלות;

4.11     לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

5. מסירת מידע לצדדים שלישים

5.1        אין אנו חולקים מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

5.1.1        על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.

5.1.2        שימוש בהטענות – מספר הרישוי של רכבך עשוי להיקלט במקומות הטענה ייעודיים בעלי מצלמות זיהוי לוחית רישוי ואשר קיים עמם הסדר, זאת על מנת שתוכל ליהנות משירותי הטענות המוצעים על ידי החברה. כל עוד לא ניתנה הרשאתך לא יימסר מידע אישי, זולת מספר הרישוי של הרכב אשר יכול וייקלט באמצעים הטכנולוגיים הקיימים. שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון חניונים, ספקי שירותי דרך, תחנות דלק, רשויות מקומיות, ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

5.1.3        במקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.

5.1.4        שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).

5.1.5        בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

5.1.6        במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

5.1.7        במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

5.2        ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים.

5.3        החברה לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש בשירות המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע  אגרגטיבי ו/או  אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש.

5.4        האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי המופעלים על ידי ספקים שאינם קשורים לחברה. לאחר הפניה דרך הקישור, לחברה אין שליטה על איסוף, אחסון או עיבוד של נתונים אישיים המועברים לצדדים שלישיים בעת לחיצה על הקישור (כגון כתובת ה-IP או כתובת האתר של הדף המכיל את הקישור).

5.5        לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. יודגש כי החברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה  בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

6. זכויות המשתמש

6.1        המנוי יכול בכל עת לעיין במידע שמסר באופן אקטיבי (למשל בעת הרישום) ואף במידע אודות שירותי החברה שצרך, דרך האתר או האפליקציה. כמו כן, ניתן אף לעדכן ו/או לשנות פרטים שונים (עדכון מספר רכב, שמות משתמש וכתובות ועוד) דרך האפליקציה או האתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המנוי או המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע (אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לענות לפנייתך). החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה -לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם שירותי החברה או לצורך המשך אספקת שירותי החברה בעתיד יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מהחברה למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי החברה, החברה מאפשרת לצדדים שלישיים (כגון, רשויות המקומיות, מפעילי חניונים וספקים עימם פועלת החברה בקשר עם שירותי החברה) גישה למידע אודות המנוי ו/או המשתמש, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

6.2        החברה שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).

 

7. הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילד מתחת לגיל 16 ללא הסכמה הורית ואף מידע רגיש מקטינים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 16 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

 

8. שמירת מידע אבטחת מידע

ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג', (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט)  אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי ו/או להשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי החברה בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. לשם כך, החברה מטמיעה בפלטפורמות החברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לפלטפורמות החברה ולשרתי החברה, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

9. יצירת קשר

לכל בקשה או דרישה אנא צרו איתנו קשר evcharging@afcon.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם תוך זמן סביר.

עודכן לאחרונה ביום 06 ביוני 2019

שינוי גודל גופנים