תנאי שימוש לאתר ולאפליקציית ON-EV

תנאי שימוש לאפליקציה

1.              כללי

1.1.       

1.1.           דור אפקון -רשת אחודה, שותפות מוגבלת (“השותפות“) מברכת אותך על שבחרת להתקין ולהשתמש באפליקציה של השותפות, המנוהלת ומופעלת על ידי דרייבז בע”מ.

1.2.          הגישה לאפליקציה והשימוש בה, לרבות השימוש בשירות (כהגדרתו להלן), כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”), ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. הרישום לשימוש באפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של השותפות הניתנת לעיון בקישור כאן, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.3.          תנאי השימוש יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידך באפליקציה ויהוו חוזה התקשרות מחייב בינך ובין השותפות ביחס לשימושך באפליקציה.

1.4.          תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לכל המינים באופן שווה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.

1.5.          השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, כולם או מקצתם, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון של תנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האפליקציה ו/או השירות (כהגדרתם להלן) החל ממועד פרסומו באפליקציה ו/או באתר (כהגדרתם להלן).

1.6.          בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה להוראות מסמך תנאי העסקה בה התקשרת, הוראות מסמך תנאי העסקה יגברו.

 

2.              הגדרות

2.1.          “השירות” – שירות הטענת רכב חשמלי בעמדות טעינה ציבוריות של השותפות או בעמדות טעינה בבעלות פרטית, הפתוחות לשימוש הלקוח (להלן: “עמדת/ות הטעינה”).

2.2.          “הלקוח” – אדם (לרבות חברה או תאגיד אחר) אשר הצטרף לשירות, , לרבות לקוח מזדמן.  

2.3            “לקוח מזדמן” – אדם (לרבות חברה או תאגיד אחר) אשר הצטרף לשירות להטענה חד פעמית באופן שפרטי האשראי המוזנים על ידו אינם נשמרים במערכת, החיוב בגין השירות נעשה במעמד ההטענה לרבות משלוח החשבונית לאחר ביצוע התשלום.

2.4.          “רכב הלקוח” – רכב או רכבים אשר את פרטיהם מסר הלקוח במועד הצטרפותו לשירות.

2.5.          “אמצעי התשלום” – כרטיס האשראי אותו מסר הלקוח לחברה לצורך החיוב עבור השירות ו/או שירותים או מוצרים נוספים שיסופקו על ידי השותפות.

2.6.          “דמי הטענה” – התשלום אותו נדרש הלקוח לשלם עבור השירות.

2.7.          “האפליקציה” – יישומון למכשיר טלפון נייד הניתן להורדה בחנויות App Store ו-Google Play, באמצעותו יכול הלקוח להירשם לשירות ולהשתמש בו.

2.8.          “האתר” – אתר האינטרנט של השותפות בכתובת  On-ev.co.il באמצעותו יכול הלקוח להירשם, דרך ממשק לאפליקציה מאזור ייעודי באתר, לשירות.

2.9.          “הצ’יפ” – תג טעינה אלקטרוני שלקוח מקבל, ככל שמבקש זאת מהשותפות לצורך אמצעי זיהוי בעמדת הטעינה לשם שימוש בשירות. לקוח מזדמן אינו זכאי לקבלת הצ’יפ ואינו רשאי לעשות בו שימוש.

.2.10.          “השירותים הנוספים” – שירותים אחרים מהשירות אשר השותפות עשויה להציע ללקוח באמצעות האפליקציה מעת לעת.

2.11.       “חשבון הלקוח” – חשבון הלקוח אצל השותפות.

2.12.       “יום עסקים” – יום שאינו אחד מהבאים: שישי, שבת, ערב חג, חג, חול המועד, יום בחירות ארצי או מוניציפאלי, יום שבו קיים שיבוש במהלך העבודה במשק בגין מלחמה, שביתה, מגפה, אסון טבע וכיו”ב.

2.13.       “מוקד שירות הלקוחות” – מוקד טלפוני של השותפות ללקוחות בנוגע לשירות במס’ טלפון *2108 בימים א’ עד ה’ בין השעות 08:00-18:00 (או בהתאם לזמנים שיעודכנו מעת לעת באתר). לצורך מתן תמיכה טכנית ו/או סיוע בפתרון תקלה ו/או חסימת השירות במקרי חירום של אובדן צ’יפ ו/או או אמצעי התשלום ו/או מכשיר הטלפון הנייד של הלקוח, מוקד השותפות ייתן מענה במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה, למעט ערב יום כיפור ויום כיפור.

2.14.       “פרטי הזיהוי האישי” – שם משתמש וסיסמא אישיים של הלקוח הנדרשים לצורך השימוש בשירות.

 

3.              הצטרפות לשירות

3.1.          ההצטרפות לשירות אפשרית רק לתושבי ישראל מעל גיל 18 בלבד הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות; המחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל, אשר מכובד על ידי השותפות (השותפות לא מכבדת כרטיסי אשראי דיינרס); בעלי תיבת דוא”ל פעילה; ובעלי מכשיר טלפון נייד פעיל. במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור.

3.2.          ניתן להצטרף לשירות באחת הדרכים הבאות:

3.2.1.                באתר באזור הייעודי לרישום לשירות;

3.2.2.                באפליקציה;

3.2.3.                בשיחת טלפון למוקד שירות לקוחות.

3.3.          במעמד ההצטרפות לשירות על מי שמבקש להירשם כלקוח למלא את הפרטים הבאים:

3.3.1.                שם פרטי ושם משפחה;

3.3.2.                מס’ תעודת זהות (אם מדובר בלקוח פרטי); שם חברה ומספר זיהוי שלה או מספר עוסק מורשה (אם מדובר בלקוח עסקי);

3.3.3.                 כתובת דוא”ל תקפה;

3.3.4.                מספר טלפון נייד;

3.3.5.                מספר הרישוי של רכבי הלקוח וסוגו או סוגם;

3.3.6.                כתובת פיזית לצורך משלוח דואר והודעות חיוב עבור השירות;

3.3.7.                פרטי כרטיס אשראי תקף באמצעותו יבוצע התשלום עבור השירות ומספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי.

3.4.          במעמד ההצטרפות לשירות, הלקוח יבחר סיסמא ויקבל שם משתמש הנדרשים לצורך השימוש בשירות.

3.5.          לאחר השלמת תהליך ההצטרפות לשירות יקבל הלקוח הודעה על כך בדוא”ל ו/ או ב-SMS והוא יוכל להתחיל להשתמש בשירות.

3.6.          הלקוח יספק לחברה מידע מלא, נכון, מדויק ותקף והוא לא ייעשה שימוש בשירות תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר. אם יתברר למנוי כי מסר לחברה מידע שגוי ו/או חלקי ו/או שאינו בר תוקף, הוא יודיע על כך לחברה לאלתר ויתקן מידע זה.

 

4.              השימוש באפליקציה

4.1.          ניתן להשתמש באפליקציה בכל עת, למעט מקרים בהם האפליקציה מושבתת לשימוש בגין החלטה של השותפות בהתאם לשיקול דעתה ו/או לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או מגפה ו/או ארוע ביטחוני ו/או הפסקת חשמל ו/או בעיה של תשתית ו/או ספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת השותפות. ללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי השותפות.

4.2.          לשותפות שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילות האפליקציה או חלק מסוים ממנה, ו/או למנוע גישה לאפליקציה ו/או למנוע ביצוען של פעולות מסוימות באפליקציה בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. ללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך כלפי השותפות.

 

5.              שימוש בשירות והתשלום עבורו

5.1.           השימוש בשירות נעשה בעמדות הטעינה בלבד. מיקומן של עמדות הטעינה מופיע באתר ובאפליקציה. מספרן של עמדות הטעינה הקיימות ו/או הפעילות למתן השירות אינו קבוע ויכול להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות, וכפי שיתעדכן באתר ובאפליקציה. ללקוח לא תעמוד כל טענה כלפי השותפות בשל הסרה או החלפה או שינוי במיקומן של עמדות טעינה או אי פעילות זמנית למתן שירות של עמדת טעינה.

5.2.         השותפות אינה מתחייבת לדיוק ו/או שלמות המידע לגבי מיקומן ו/או תקינותן של עמדות הטעינה  ו/או זמינותן להטענה ועל הלקוח לקחת בחשבון טרם השימוש בשירות כי עשויים להיות מקרים בהם המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה בעניינים אלה לא יהיה מדויק ו/או שלם ולא יוכל להעלות כל טענה בנושא כלפי השותפות ו/או מפעילת האתר ו/או מפעילת האפליקציה.

5.3.          השימוש בשירות מתבצע באמצעות חניית רכב הלקוח בחנייה ייעודית לעמדת הטעינה הציבורית וחיבור עמדת הטעינה לרכב.

5.4.          הפעלת עמדת הטעינה הציבורית וביצוע הטעינה בה אפשרית באחת הדרכים הבאות :

5.4.1.                באמצעות האפליקציה;

5.4.2.                באמצעות הצ’יפ;

5.4.3.                באמצעות זיהוי הרכב, ככל שתהיה אפשרות כאמור;

5.4.4.                באמצעות קוד הפעלה, ככל שתהיה אפשרות כאמור.

5.5.          השימוש בשירות באמצעות האפליקציה ו/או הצי’פ אינו מוגבל בסכום.

5.6.        קצב ההטענה בעמדות הטעינה  ופרק הזמן הנדרש לטעינה עשוי להשתנות בהתאם למשתנים שונים, לרבות הספק עמדת הטעינה, תשתית החשמל הזמינה בעמדת הטעינה במועד ההטענה, מאפייני הרכב הנטען ומזג אויר.

5.7.         מובהר, כי ככלל העמדות אינן כוללות כבל טעינה ועל הלקוח לחבר לעמדת הטעינה כבל טעינה ייעודי המתאים לסוג העמדה  ולוודא שהכבל במצב תקין, שלם ובטיחותי. הלקוח יהיה חייב לשפות את השותפות בגין כל נזק שיגרם לעמדת הטעינה בגין שימוש בשירות באמצעות כבל טעינה שאינו מתאים לעמדת הטעינה ו/או אינו תקין, שלם ובטיחותי. נמצא כבל טעינה בעמדה יהיה הלקוח רשאי לעשות בו שימוש.

.5.8.          השימוש בשירות הוא באופן עצמאי על ידי הלקוח והשותפות אינה מתחייבת לתת תמיכה כלשהי ללקוח לצורך השימוש בשירות. מבלי לגרוע מכך, במקרה של בעיה בשימוש בשירות ו/או צורך לסיוע בפתרון תקלה ניתן לפנות לתמיכה של השותפות באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות  או באזור הייעודי לכך באפליקציה.

5.9.           דמי ההטענה בהם יחויב הלקוח יהיו בהתאם לתעריפים העדכניים במועד השימוש בשירות, אשר מופיעים באפליקציה ועשויים להשתנות מעת לעת. לעניין זה יובהר כי השימוש בשירות באמצעות הצ’יפ יהיה גם הוא בהתאם לתעריפים העדכניים כפי שהם מופיעים באפליקציה. למען הסר ספק, בדיקת דמי ההטענה העדכניים למועד ההטענה הנם באחריותו של הלקוח, גם אם הוא עושה שימוש בצ’יפ.  כל התעריפים אשר מפורסמים בעמדות הטעינה, ככל שמפורסמים, ובאפליקציה כוללים מע”מ. למען הסר ספק, השותפות אינה מתחייבת לפרסם את דמי ההטענה על גבי ו/או בסמוך לעמדות הטעינה. השותפות זכאית לקבוע מעת לעת דמי חיבור חד פעמיים ללקוחות מזדמנים ולשנות תעריפים אלו בהתאם לשיקול דעתה.
מובהר, כי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות תהיה השותפות רשאית לחייב בגין חיבור לעמדת הטעינה שנמשך לאחר השלמת הטעינה ו/או לאחר פרק זמן מקסימלי הקבוע בסמוך לעמדת הטעינה (להלן- פרק הזמן הנוסף) וכל עוד רכב הלקוח לא נותק מעמדת הטעינה  ו/או ופינה את מקום החניה. התעריף לפיו יחויב הלקוח בפרק הזמן הנוסף יופיע באפליקציה ו/או בסמוך לעמדת הטעינה, בהתאם לשיקול דעתה של השותפות. כמו כן מובהר ללקוח, כי החניה במקום החניה כפופה לחוקי העזר של הרשות המקומית ו/או בעל המקרקעין.

5.10.       חיוב הלקוח בדמי הטענה יעשה באמצעי התשלום התקף שאת פרטיו מסר המלקוח לשותפות. החיוב יעשה באמצעות חשבון הלקוח, ללא תלות בזהות המשתמש בפועל בשירות.

5.11.      תשלום ע”י לקוחות מזדמנים בלבד:

5.11.1 טרם תחילת הטעינה תתבצע תפיסת מסגרת זמנית בכרטיס החיוב אותו יזין הלקוח המזדמן על ידי חברת האשראי בסך של 250 ₪ (“המסגרת”). יתכן ובעת תפיסת המסגרת הזמנית תתקבל אצל הלקוח המזדמן הודעת חיוב מחברת האשראי אך זהו אינו החיוב בפועל. בתום הטעינה יחויב כרטיס החיוב בהתאם להיקף הטעינה שבוצע בפועל והמסגרת ששוריינה בכרטיס החיוב תשוחרר.

5.11.2.  שווי המסגרת שתשוריין כאמור יכולה להשתנות מעת לעת.

5.11.3   על אף האמור לעיל, בכל מקרה שכרטיס החיוב הינו מסוג “דיירקט/דביט/כרטיס תייר” יכול והחיוב בגין המסגרת יבוצע בפועל והכרטיס יזוכה בסכום ההפרש ככל ושווי הטעינה שבוצעה בפועל נמוך מהמסגרת והכל בהתאם למדיניות הגורם המנפיק של כרטיס החיוב.

5.12 במידה ונתקבלה אצל הלקוח הודעה בדבר פרטים שגויים במעמד ההטענה או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה באפליקציה בעת ביצוע העסקה או הזנת הפרטים יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של השותפות לאלתר באמצעות משלוח הודעה באפליקציה. השותפות או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או תוצאה שינבעו מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת הפעולה.

5.13.       הלקוח יכול לעיין בחשבון הלקוח ולקבל מידע על השימוש בשירות בחשבונו, לרבות החיובים בגין השימוש בשירות (לתקופה של עד שלוש שנים אחורה) וכן הודעות נוספות לגבי השירות, באזור הייעודי לכך באפליקציה ובאתר.

5.14.       חשבון הלקוח יכלול מידע אודות פעילות הלקוח, לרבות מידע אודות זמני השימוש בעמדות הטעינה ובשירותים הנוספים, פרטי החיובים בהן חויב על ידי השותפות, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו”ב.

5.15.       ניתן להפיק, באמצעות חשבון הלקוח באפליקציה, חשבונית מס בגין דמי הטענה או תשלום עבור השירותים הנוספים ששולמו. לקוח המעוניין שתישלח אליו חשבונית מס לכתובת הדוא”ל שלו ו/או למענו הרשום, יפנה לשותפות בכתובת דוא”ל serviceEV@afcon.co.il  בציון פרטי העסקה שבעניינה מתבקש משלוח חשבונית המס. משלוח חשבונית המס בדואר למענו הרשום של הלקוח תתאפשר בכפוף לתשלום הלקוח את עלויות המשלוח, אשר ימסרו לו על ידי השותפות במענה לפנייה בנושא.

5.16.       הלקוח מסכים כי דו”ח חיובים ותשלומים חודשי ישלחו לכתובת הדוא”ל המעודכנת בחשבונו. לקוח המבקש כי הדו”ח החודשי ישלח אליו בדרך אחרת יפעל בהתאם לאמור בסעיף 5.14 לעיל.

 

6.               מבצעים, הטבות ודרך מימושן

6.1.           האפליקציה תעודכן מעת לעת במידע אודות מבצעים והטבות המוצעים למשתמשי האפליקציה ו/או למשלמים באמצעות הטלפון הנייד ו/או לכל אדם אחר, ותאפשר השתתפות במבצעים והטבות כאמור. ההשתתפות במבצעים וניצול ההטבות כפופים לתנאי המבצע הרלוונטי ו/או לתנאים שייקבעו על-ידי השותפות באופן בלעדי.

6.2.           מובהר, כי השותפות תהא רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או ההטבה, וכן להאריך ו/או לקצר ו/או לסיים את תקופת המבצע ו/או ההטבה, בכפוף להוראות הדין. כן מובהר כי בכל מקרה, מימוש המבצעים וההטבות כפוף למלאי הקיים של המוצר בחברה

 

7.            קישורים ופרסומים

7.1.           האפליקציה עשויה לכלול קישורים לעמודים, אפליקציות ואתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי השותפות או מי מטעמה. התכנים הכלולים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי השותפות או מטעמה והשותפות אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשותפות מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לדיוקם, לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השותפות אינה אחראית לתכנים כאמור ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג’ כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפופים לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של השותפות ונעשה על אחריות הלקוח בלבד. אנו ממליצים ללקוח לעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה או אתר כאמור.

7.2.           אין ליצור קישורים לאפליקציה, מכל אתר אינטרנט המכיל תכנים לא חוקיים או המעודדים פעילות בלתי חוקית, לרבות תכנים המעודדים גזענות, הפליה, אלימות או תכנים פורנוגראפיים או פוגעניים אחרים.

7.3.           האפליקציה עשויה לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. השותפות או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שיעשה הלקוח בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באפליקציה תסוכם ישירות בינו לבין המפרסם הנוגע בדבר ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 

8.               הסכמות הלקוח

8.1.           הלקוח מסכים כי השימוש בשירות ו/או בשירותים הנוספים ובחשבון הלקוח הם בעיקרם אישיים, ביתיים או משפחתיים ואינם ניתנים להעברה.

8.2.           הלקוח מסכים כי שימוש בחנייה הסמוכה לעמדת טעינה  היא עבור השימוש בשירות בלבד ולאחר סיום הטעינה, הלקוח (או מי מטעמו) יפנה את רכב הלקוח מהחנייה באופן מידי. אי פינוי הרכב מעמדת טעינה  עם סיום הטעינה, עלול לגרור חיוב נוסף בגין תפיסת העמדה.

8.3.           הלקוח מסכים כי הוא אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת השימוש בשירות, אף אם אלה לא נעשו בידיעתו או בהסכמתו.

8.4.           הלקוח מסכים כי חיוב הלקוח יקבע בהתאם לנתוני השימוש בשירות בחשבון הלקוח בהתאם לתעריפים החלים במועד השימוש בשירות (הנקובים באפליקציה ו/או בהסכם במסגרתו ניתן השירות ללקוח), הנמצאים בשרתי השותפות.

8.5.           הלקוח מסכים לשלם עבור כל שימוש בשירות שנעשה באמצעות חשבון הלקוח, אף אם אלה לא נעשו בידיעתו או בהסכמתו.

8.6.           הלקוח מסכים לפרוע כל חוב לחברה בתוך 7 ימים מהמועד בו קיבל דרישה בכתב מהשותפות לכך.

8.7.           הלקוח מסכים לשאת במלוא הוצאות השותפות בגין גביית התשלום עבור השימוש בשירות, אם לא יהיה ניתן לגבות את התשלום באמצעי התשלום שמסר הלקוח, מסיבות התלויות בלקוח.

8.8.           הלקוח מסכים כי לא יהיו לו טענות כלפי השותפות על כך שהשימוש בשירות באמצעות הצ’יפ אינו דורש למסור את פרטי הזיהוי האישי של הלקוח. ללקוח לא יהיו טענות כלפי השותפות בגין שימוש לא מורשה בצי’פ עד למועד פנייתו בכתב לחברה בדוא”ל לכתובת serviceEV@afcon.co.il ו/או באמצעות האפליקציה ו/או למוקד שירות הלקוחות לחסימת האפשרות לעשות שימוש בצי’פ בגין שימוש כאמור והוא יהיה חייב בתשלום במלוא עלות השירות עד למועד הודעה כאמור, גם אם מדובר היה בשימוש לא מורשה.

8.9.           הלקוח מסכים לספק לחברה את הנתונים הנדרשים ממכשיר הטלפון הנייד שלו, לרבות נתוני מיקום, לצורך השימוש בשירות או חיובו בגין השימוש בשירות.

8.10.        הלקוח מסכים לשמור את פרטי הזיהוי האישי שלו באופן נסתר ומוגן ולא לגלות אותם לגורם כלשהו, למעט אם נדרש לכך על פי דין.

8.11.        הלקוח מסכים להודיע לחברה באופן מידי עם היוודע לו על כל אירוע שיש בו להשפיע על השימוש בשירות בחשבון הלקוח, לרבות שימוש בלתי מורשה בשירות, אובדן מכשיר הטלפון הנייד של הלקוח, אובדן אמצעי התשלום, אובדן הצ’יפ, שימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח, או אם פרטי הזיהוי האישי של הלקוח (חלקם או כולם), נחשפו לצד שלישי. הלקוח ימסור הודעה כאמור בדוא”ל לכתובת serviceEV@afcon.co.il ו/או באמצעות האפליקציה ו/או למוקד שירות הלקוחות. ניתנה הודעה כאמור, תהיה השותפות רשאית לחסום את חשבון הלקוח עד להסדרת העניין ובכל מקרה הלקוח יהיה מחויב בתשלום מלוא עלות השירות עד למתן הודעה כאמור.

8.12.        בעת מסירת פרטי הלקוח לרישום לשירות, הלקוח מודע לכך כי יקבל דברי פרסומת מטעם השותפות בכל אמצעי ההתקשרות, לרבות בדואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, פקסימיליה ומערכת חיוג אוטומטי בנוגע לשירות או לשירות מסוג דומה לשירות שלגביהם מסר את פרטיו. הלקוח יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דברי פרסומת ומסרים שיווקיים, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הלקוח. יובהר כי רק סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם השותפות בעת מסירת פרטי המשתמש לרכישה באתר, תחשב הסכמה לעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי אי סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם השותפות בעת הרישום, לא תחשב סירוב לקבלת דבר פרסומת בנוגע למוצר או שירות דומה כאמור, בהתאם להוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

8.13.        לצורך קבלת מידע מותאם אישית לצרכי הלקוח, הלקוח מסכים בזאת לקבל דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“דיוור ישיר“) ולשימוש בפרטיו לשם כך. הלקוח יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, במסגרת הדיוור הישיר ככל שיבוצע באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות.

8.14.        הלקוח מסכים כי השותפות תשלח לו באמצעות האפליקציה הודעות בדחיפה (Push Notifications) בעניין השירות (או בנוגע לשירותים נוספים), לרבות עדכונים לגבי השירות, חשבון הלקוח וכן דברי פרסומת, עדכונים או מסרים שיווקיים שונים מטעם השותפות או מי מטעמה בעניין השירות ו/או מוצרים ושירותים אחרים של השותפות. באפשרות הלקוח לבטל את הרשות לקבלת דברי פרסומת מהאפליקציה באמצעות האפליקציה או שליחת דוא”ל לכתובת serviceEV@afcon.co.il. את הרשות לקבלת ההודעות וההתראות בעניין השירות, עדכונים לגבי השירות וחשבון הלקוח לא ניתן לבטל ואולם הלקוח רשאי לבחור את דרך קבלת הודעות שירות אלו ולפחות באחת הדרכים בהגדרות ההתראות שבחשבון האישי של הלקוח.  

8.15.        הלקוח מסכים ומודע לכך שהשותפות עושה שימוש בכלי אנליטיקה שונים (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), שבמסגרתם היא מקבלת בין היתר מידע על אופן השימוש של הלקוח בשירות וכן, על האופן בו שמע הלקוח על השירות והחליט להצטרף אליו.

8.16.       8.16. הלקוח מסכים שיאספו נתונים ביחס למיקום הטלפון הנייד שלו, בזיקה לשימוש בשירות, לשימוש השותפות בעצמה ו/או באמצעות צד שלישי; השותפות ו/או צד שלישי יהיו רשאים לאסוף ו/או לאגור את הנתונים, לפלחם ולנתחם על בסיס אנונימי, לרבות לשם מתן שירותים שונים על-ידי השותפות ללקוחותיה השונים. הלקוח רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים אודותיו, זאת באמצעות האפליקציה או שליחת דוא”ל לכתובת. serviceEV@afcon.co.il.

8.17       הסכמות הלקוח בסעיפים ‏8.1, ‏8.2, ‏8.3, ‏8.4, ‏8.5, ‏8.6, ‏8.7, ‏8.8, ‏8.9, ‏8.10 ו-‏8.11 לעיל הן הסכמות יסודיות הנדרשות לשימוש בשירות. הפרה של איזו מהסכמות האלה תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, אשר בגינה השותפות תהיה ראשית להגביל או לחסום את השימוש בשירות על ידי הלקוח, בהתאם לשיקול דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדות לחברה על פי דין.      
רישום לשירותי השותפות כאמור בתנאי שימוש אלו מהווה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש כאמור לעיל גם בשם המשתמשים מטעם הלקוח. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לקבלת אישור המשתמשים והסכמתם לתנאי השימוש. הלקוח יפצה וישפה את השותפות בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה של המשתמשים וזאת כל עוד פעלה השותפות בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

9.               הגבלת אחריות ושיפוי

9.1.           השימוש בשירות ו/או בשירותים הנוספים ו/או באפליקציה ו/או באתר הוא על אחריותו של הלקוח. השותפות אינה מתחייבת כי השימוש בשירות יהלום את ציפיות הלקוח ו/או יינתן ללא הפסקות ו/או ללא שיבושים ו/או טעויות ו/או כי השירות יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת. אין באמור באפליקציה ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.  

9.2.           השותפות לא תהיה אחראית, וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי השותפות, בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או הפסקה ו/או סיכול של השירות מהטעמים הבאים:

9.2.1.                  אי תקינות של הרשת הסלולרית אליה מחוברים מכשיר הטלפון הנייד של הלקוח ו/או עמדת הטעינה;

9.2.2.                  חוסר של רכיבים הנדרשים לצורך השימוש בשירות התלויים בלקוח, לרבות הפעלת שירותי מיקום במכשיר הטלפון הנייד, הפעלת הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה ו/או של מערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון הנייד, הפעלת אפשרות לקבל במכשיר הטלפון הנייד התראות ו/או מסרונים מהאפליקציה ו/או השותפות ושימוש בכבל טעינה תואם.

9.2.3.                  שיבוש ו/או הפסקה של אספקת החשמל לעמדת הטעינה.

9.2.4.                  שיבוש ו/או חסימה, מכל סיבה וסוג שהוא, של הגישה הפיזית לעמדת הטעינה הציבורית.

9.2.5.                  תקלה מכל סוג שהוא בעמדת הטעינה.

9.2.6.                  הפסקת הטעינה לצורך ביצוע תחזוקה בעמדות הטעינה, לרבות ניתוק כבל הטעינה מרכב הלקוח וזאת אף מבלי ליידע את הלקוח. השותפות תפעל ככל הניתן לחיבור הרכב לעמדת הטעינה עם סיום עבודות התחזוקה בעמדה.

9.2.7.                  אי דיוק או שלמות של המידע המופיע באתר ו/או באפליקציה לגבי מיקום ו/או תקינות עמדות הטעינה.

9.3.           השותפות לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מתמיכה שתספק השותפות ללקוח לצורך השימוש בשירות.

9.4.           השותפות לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משינוי או הפסקה של השירות או שינוי במיקומן של עמדות הטעינה או במספר עמדות הטעינה המוצעות לשימוש.

9.5.           השותפות לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח, אשר הלקוח לא הודיע לגביו באופן מידי.

9.6.           השותפות רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האפליקציה, כולה או חלקה, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האפליקציה, את היקף וזמינות השירותים באפליקציה ו/או כל היבט אחר הכרוך באפליקציה. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי השותפות בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

9.7.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו ללקוח, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש, עד לסך הכספי של דמי הטענה בגין השימוש המסוים בשירות שבעניינו מועלית טענה כלפי השותפות. השותפות לא תהיה אחראית בגין כל נזק נטען לרכוש של הלקוח ו/או מי מטעמו בגין השימוש בשירות וכן לכל נזק ממוני או בלתי ממוני נטען אחר הנוגע לשימוש בשירות לרבות, אובדן הכנסה, מניעת רווח, עוגמת נפש, פגיעה באוטנומיה וכיו”ב.

9.8.           מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של השותפות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי השותפות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי השותפות. כמו כן, במקרים שאינם בשליטת השותפות, השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.9.           הלקוח מתחייב בזאת לפצות ולשפות את השותפות ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באפליקציה או בשירות על ידי הלקוח או למי מטעמו, לרבות בגין כל מעשה או מחדל של הלקוח העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו. השותפות שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות השותפות כאמור לא תפטור את הלקוח מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והלקוח מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם השותפות או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו.

 

10.               הגבלת שימוש

10.1.           השימוש בשירות מוגבל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. הלקוח אינו רשאי לעשות אחד מאלה ללא הסכמה מראש ובכתב של השותפות:

10.1.1.                  שימוש בשירות ו/או באפליקציה שנוגד את הוראות הדין.

10.1.2.                  שימוש בשירות ו/או באפליקציה שאינו בהתאם להוראות שימוש אלה;

10.1.3.                  שימוש מסחרי כלשהו בשירות ו/או באפליקציה;

10.1.4.                  איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם הנוגעים לשירות;

10.1.5.                  הורדה או העתקה של מידע מהשירות ו/או האפליקציה לטובת גורמים אחרים;

10.1.6.                  כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים מהשירות ו/או מהאפליקציה;

10.1.7.                  שיחזור, שכפול, העתקה, מכירה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול בכל דרך אחרת של כל חומר ומידע הקשורים לשירות ו/או האפליקציה;

10.1.8.                  הצגת תכנים מהשירות ו/או האפליקציה ו/או האתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים;

10.1.9.                  שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים בשירות ו/או באפליקציה ו/או באתר;

10.1.10.               יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של השותפות או של כל צד שלישי;

10.1.11.               הפצת “דואר זבל” או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;

10.1.12.               שימוש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות.

10.2.           הפרה של איזה מהאיסורים האמורים בסעיף ‏10.1 לעיל תהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, אשר בגינה השותפות תהיה ראשית להגביל או לחסום את השימוש בשירות, בהתאם לשיקול דעתה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדות לחברה על פי דין.

 

11.               פרטיות

11.1.           הלקוח מכיר בכך ומסכים כי השותפות עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על הלקוח או מי מטעמו באמצעות האפליקציה. השותפות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציה, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באפליקציה או כאן. הרישום לאפליקציה או עצם השימוש בה מעידים על ההסכמה של הלקוח או מי מטעמו גם לתנאי הפרטיות, אשר הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

11.2.           השותפות ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר ולאפליקציה.

11.3.           הנתונים שימסור הלקוח יישמרו במאגר המידע שבבעלות השותפות אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות, או עד שהשותפות תקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה, כנדרש לפי דין.

 

12.          בעלות וקניין רוחני

12.1.           השימוש בשירות אינו מעביר ללקוח או מי מטעמו כל זיקה קניינית בשירות ו/או בעמדות הטעינה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וברת-ביטול, בהתאם להוראות המפורטות בתנאי השימוש. הזכויות המוענקות מכוח תנאי השימוש הן אך ורק אלה המצוינות במפורש במסמך זה, וכל זכות או רישיון אחרים אינם מוענקים לך, בין אם במשתמע או בכל דרך אחרת. “זכויות קניין רוחני” כמשמען, בכל רחבי העולם ולרבות (א) פטנטים, בקשות לאישור פטנט וזכויות פטנט; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, סמלילים (לוגואים), שמות מסחריים, חוזי מוצר (trade dress) וזכויות מוניטין; (ג) זכויות הקשורות ביצירות מקור, מדגמים וצילומים, לרבות זכויות יוצרים, בקשות לרישום זכויות יוצרים, מגבלות על זכויות יוצרים, זכויות בטופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים (mask work), יישומי טופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים ורישומים של טופוגרפית עיצוב מעגלים משולבים; (ד) זכויות הקשורות להגנה על סודות מסחריים ומידע סודי; (ה) זכויות הקשורות בדרך של היקש מן הזכויות הקבועות בתנאים אלו וכל זכות קניינית מוגנת אחרת הקשורה בקניין בלתי מוחשי; ו-(ו) פיצול, המשך, חידוש, הנפקה מחודשת או הארכה של האמור לעיל (לפי העניין), בין אם כאלו הקיימים כעת או כאלו אשר יוגשו, יופקו או יושגו מעתה ואילך.

12.2.           כלל הסימנים המופיעים באפליקציה ו/או באתר ו/או בעמדות הטעינה כסימנים מסחריים של השותפות, לרבות המילה “אפקון” או “דור אלון” (בכל צורה ואופן פונטיים, כתובים או משולבים מילה וגרפיקה, גרפיים או באותות אחרים), הינם סימנים מסחריים רשומים של השותפות ו/או חברות הבת שלה ו/או חברות קשורות. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של השותפות ו/או חברות הבת שלה.

12.3.           אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של השותפות בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של השותפות, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של השותפות או של חברות הבת ו/או חברות קשורות שלה אשר מופיעים באפליקציה ו/או באתר ו/או בעמדות הטעינה הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי השותפות או חברות הבת ו/או חברות קשורות שלה ונאסר על הלקוח או מי מטעמו לעשות בהם שימוש.

12.4 השותפות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאפליקציה תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם לקוח סבור כי תוכן מסוים המופיע באפליקציה מפר את זכויות הקניין הרוחני שלו, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של תנאי השימוש, הלקוח מתבקש לפנות למוקד שירות הלקוחות ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטים מלאים ופרטי ההתקשרות (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענת הלקוח מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה של הלקוח, כי למיטב ידיעתו המידע שנמסר על ידו מלא ונכון.

 

13.         מדיניות ביטול

13.1.           ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי הלקוח, בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תזכה השותפות את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה וככל שבוצעה השיחה בעל פה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי.

13.2.           מבלי לגרוע מהאמור, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה השותפות רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי ומבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את הלקוח בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באפליקציה לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה התקינה של האפליקציה עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את השותפות, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת השותפות את פעילותה התקינה של האפליקציה או את אספקת השירות ו/או המוצרים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד הלקוח בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות ו/או המוצר שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את הלקוח בכל סעד שהוא ולא יהיו ללקוח כל טענות כנגד השותפות בשל כך.

13.3.           הלקוח רשאי בכל עת לפנות אל השותפות באמצעות משלוח הודעה באפליקציה, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי באפליקציה, הן כתוצאה מאובדן פרטי הזיהוי האישי והן מכל סיבה אחרת.

13.4.           אין בהודעה מטעם הלקוח על ביטול העסקה ו/או התנתקות מהשירות ו/או מחיקת האפליקציה כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם לחברה בגין השימוש בשירות עד למועד הביטול/ההתנתקות ו/או המחיקה כאמור.

13.5.           ללקוח אין זכות ביטול בגין חיוב עבור דמי הטענה לשימוש בשירות.

13.6.           מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקוח הסבור כי חשבונו חויב שלא כדין, יפנה לחברה עד שלושים ימים ממועד החיוב באחת מהדרכים הבאות:

13.6.1.                  למוקד שירות הלקוחות במספר טלפון: *2108;

13.6.2.                  בדואר אלקטרוני: serviceEV@afcon.co.il;

13.6.3.                  בדף ייעודי באתר;

13.7.           בפנייה הלקוח יכלול את פרטי החיוב מושא הפנייה וכן שם הלקוח, מס’ תעודת הזהות או הח.פ. של הלקוח וארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום. ללא מסירת כל הפרטים האמורים לא יהיה באפשרות השותפות לברר את פניית הלקוח.

13.8.           השותפות תברר את פניית הלקוח בתוך עשרה ימי עסקים. ככל שתמצא השותפות בתום הליך הבירור כי אכן בוצע חיוב שלא כדין של הלקוח, היא תפעל באופן הבא:

13.8.1.                  אם מדובר בחיוב שלא כדין בסך של 50 ש”ח ומעלה, השותפות תשיב סכום זה ללקוח, בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ”א-1961, מיום הגבייה ובתוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום הקבוע לעניין זה בחוק הגנת הצרכן, 1981 התשמ”א (“סכום ההחזר“) בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד תום הליך הבירור.

13.8.2.                  אם מדובר בחיוב שלא כדין הנמוך מסך של 50 ש”ח, השותפות תזכה את חשבון הלקוח בסכום ההחזר בתוך 30 ימים.

13.9         השותפות תודיע בכתב ללקוח על ממצאי הליך הבירור בתוך 21 ימי עסקים ממועד הפנייה.

 

14.               מחיקת חשבון הלקוח והמידע הקשור ביחס אליו

14.1.           לקוח המבקש למחוק את האפליקציה, את החשבון שנפתח עבורו ואת המידע ביחס אליו יהיה רשאי לעשות כן ויפעל בהתאם להנחיות המפורטות בקישור שלהלן: 
https://www.afconev.co.il/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%aa-afconev-%d7%9e%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%9a/

14.2   לקוח המבקש לקבל את החשבונית בגין התשלום האחרון טרם מחיקת חשבונו יתן בידי השותפות מען או כתובת מייל למשלוח החשבונית וזאת טרם ביצוע מחיקת החשבון.

 

15              שונות

15.1.           השותפות תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי הלקוח לצד שלישי, ללא הסכמת הלקוח.

15.2.           העדר אכיפה או אי-מימוש זכות או הוראה כלשהן הכלולה בתנאי השימוש על ידי השותפות לא יהוו ויתור על זכות או הוראה כאמור. כל ויתור על כל הוראה מתנאי שימוש אלו יקבל תוקף רק אם ייערך בכתב וייחתם על ידי השותפות.

15.3.           אם הוראה כלשהי מתנאי השימוש תוכרז כבלתי חוקית, בטלה, או בלתי ניתנת לאכיפה, מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תוגבל או תוסר מתנאי השימוש במידה המינימלית הנחוצה ולא תהיה לכך השפעה על תוקפן של יתר ההוראות הנותרות ועל היכולת לאוכפן.

15.4.           תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי השותפות באפליקציה

15.5          על פרשנות ואכיפת תנאי השימוש או על כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין השותפות לבין הלקוח בקשר עם תנאי השימוש. .

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img