מדיניות פרטיות אתר ואפליקציית ON-EV

דור אפקון רשת אחודה – שותפות מוגבלת

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 30 בנובמבר 2023

 

דור אפקון רשת אחודה – שותפות מוגבלת (“דור אפקון” ו/או “השותפות“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה. מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בשותפות (“מדיניות הפרטיות” או “המדיניות“). המדיניות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת השותפות במידע שמוסר הלקוח שהצטרף לשירות (“הלקוח“) ובמידע האישי שייאסף אודות הלקוח ומשתמשים נוספים העושים שימוש בשירותים כהגדרתם להלן, לרבות שימוש בצ’יפ-תג אלקטרוני (להלן: “משתמש/ים“) בעת שימושיהם השונים בשירותי השותפות, כהגדרתם להלן. מדיניות הפרטיות מסדירה את נהלי איסוף המידע על-ידי השותפות ועל כן מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסת לשני המינים כאחד. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

  1. כללי

1.1   מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של השותפות הזמינים כאן (“תנאי השימוש“), המהווים יחד הסכם משפטי אחד ומחייב בין הלקוח לבין השותפות. להגדרות במדיניות הפרטיות, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת במפורש.

1.2    השותפות מעמידה לרשותכם את אתר האינטרנט של השותפות בכתובת: https://www.afconev.co.il (“האתר“), את אפליקציית השותפות (“האפליקציה“), וכן אפליקציות, אמצעים ושירותים אחרים/נוספים, כמפורט באתר האינטרנט של השותפות (להלן ביחד, בצירוף האתר, יכונו: “שירותי השותפות” או “השירותים“).

1.3   מובהר כי רישום לשירותי השותפות בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או באפליקציה ו/או בחיוג הטלפוני על ידי הלקוח) ו/או שימוש בשירותי השותפות, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת של הלקוח לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.

1.4   רישום לשירותי השותפות כאמור בסעיף 1.3 לעיל מהווה הסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כאמור לעיל גם בשם המשתמשים. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לקבלת אישור המשתמשים והסכמתם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. הלקוח יפצה וישפה את החברה בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה של המשתמשים וזאת כל עוד פעלה השותפות בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

2.      הסכמה

2.1   הסכמה לשיתוף מידע במסגרת השירותים: חלק מן השימושים בשירותי השותפות מצריכים הרשמה אשר במסגרתה ידרש הלקוח למסור פרטים שונים. על כן, הלקוח מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לשותפות במהלך ההרשמה נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. בנוסף, בעת שימוש בשירותי השותפות, הלקוח נותן את הסכמתו המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה והלקוח אינו מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי להתקין או לעשות כל שימוש בשירותי השותפות ובמקרה בו הלקוח התחיל לעשות שימוש בשירותים, הלקוח נדרש להפסיק את השימוש לאלתר. הלקוח מצהיר כי הפרטים האישיים שהוא מסר לשותפות הינם אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתו ומרצונו החופשי וכי הוא מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש אחרת. חלק מהמידע אינו מזהה את הלקוח אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו.

2.2   קבלת הודעות בקשר לשירותים: רישום לשירותי השותפות מהווה הסכמה מפורשת של הלקוח לקבלת הודעות, עדכונים ומסרים מטעם השותפות לרבות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) ו/או WhatsApp או בדרך אלקטרונית אחרת, ולרבות מסרי שירות, כגון: הודעות בנוגע לדמי הטענה ולעמדות הטענה במקומות מוסדרים עימם עובדת השותפות, הודעות בנוגע לשירותים אותם מספקת השותפות או למוצריה, עדכון בנוגע לשירותי השותפות, לרבות שירותים נוספים, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום הטענה, תחילה או סיום של מבצע או הטבה וכיו”ב (להלן: “מסרי שירות“). השותפות לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות , כהגדרתם לעיל ועל לקוח המבקש להימנע גם מקבלת מסרי שירות, לחדול לעשות שימוש בשירותי השותפות ולמחוק את הלקוח בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

2.3   קבלת דבר פרסומת: רישום לשירותי השותפות מהווה הסכמה מפורשת של הלקוח לקבלת עדכונים ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 בנוגע למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות שלגביהם מסר הלקוח את  את פרטיו במעמד הרכישה או בעת השארת פרטים , וזאת בדרכים שונות לרבות בדואר אלקטרוני, הודעות SMS והודעות WhatsApp. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לשותפות על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי “דבר פרסומת” באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת “דבר הפרסומת”, ובמקרה זה הוא יוסר מרשימת התפוצה. יובהר כי רק סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם השותפות בעת הרישום, תחשב הסכמה לקבלת דבר פרסומת בנוגע למוצר או שירות דומה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי אי סימון התיבה בעניין הסכמה לקבלת דברי פרסומת מטעם השותפות בעת הרישום, לא תחשב סירוב לקבלת דבר פרסומת בנוגע למוצר או שירות דומה כאמור, בהתאם להוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

2.4        דיוור ישיר: רישום לשירותי השותפות מהווה הסכמה מפורשת של הלקוח לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות” ו-“דיוור ישיר“, בהתאמה) ולשימוש בפרטיו לשם כך. במסגרת הדיוורים כאמור השותפות עשויה לפנות אל הלקוח בדיוור ישיר על בסיס השתייכותו לקבוצה בעלת מאפיינים מסוימים ועל בסיס פעולות פילוח ואפיון שהיא עורכת על בסיס המידע שנשמר אצלה כאמור לעיל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות. השותפות תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות הלקוח לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידם. במידה והלקוח יהיה מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר הרישום, הוא יוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור עצמו ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של השותפות. במקרה זה תסיר השותפות את הלקוח מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרה מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי פרסומת, ככל שאישרת קבלתם. אם הלקוח מעוניין בהסרת פרטיו מרשימת לקוחות השותפות או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת השותפות באופן מוחלט, הלקוח יוכל לעשות זאת על דרך מחיקת הלקוח בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

  1. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

3.1        השותפות אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס ללקוח ו/או למשתמשים בשירותי השירות על מנת לספק את שירותי השותפות. מידע זה כולל (להלן יחד: “המידע“):

3.1.1        מידע שהלקוח מספק לחברה בעת רישום: במסגרת הרישום לשירותי השותפות הלקוח נדרש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, מספר טלפון, מספר רכב ועיר מגורים. בנוסף, בעת הרישום הלקוח יכול לבחור שם משתמש וסיסמא, הלקוח אחראי לשמירה על סודיות הסיסמא ואינו  רשאי להעביר או לאפשר לאחר שימוש בשם משתמש וסיסמא ו/או בחשבון הלקוח. הלקוח מתחייב לדווח מיידית לשותפות על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח על מנת שהשותפות תוכל לנקוט בצעדים המתאימים. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר. יובהר כי על לקוח הנרשם לשירות נוסף מעבר לשירותי הטענה, חלה האחריות לבדוק כי ההרשאות הנוספות שמעניק הוא לשותפות, בנוגע לאיסוף מידע,  בעת הרישום ולצורך קבלת שירותי השותפות, ככל שישנן, מקובלות עליו ובהשלמת הרישום הוא מאשר גם את ההרשאות הנוספות.

3.1.2        נתונים הנאספים באופן אוטומטי: במסגרת השימוש בשירותי השותפות נאספים באופן אוטומטי נתונים שונים, כגון: מדידת מרחק, זמן שימוש באפליקציה (ראה פירוט בנוגע להיסטוריית שימוש בסעיף קטן 7 למטה), זמן נסיעה, מסלולים, משך שימוש; נתוני מיקום ומפות של פעילויות (ראה פירוט בסעיף קטן 6 למטה); מיקום נתונים קשורים (נתוני GPS ומיקום), שימוש וגלישה באתר האינטרנט של השותפות. כמו-כן, ייאספו נתונים טכניים הכוללים בין היתר, כתובת ה-IP, מזהה מכשיר ( Android ID, Apple ID Advertising ID, ו- IMEI).

3.1.3        נתונים סטטיסטיים/אנונימיים: בעת השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי השותפות, נאסף מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של השותפות. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר את השירותים של השותפות וללמד את השותפות אודות המשתמשים, צרכיהם ושימושים. לפיכך, השימוש במידע כאמור ייעשה, ככלל על בסיס אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של השותפות. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשיר, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה-IP, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, באתר ו/או שירותי השותפות לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. השותפות תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. הלקוח רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיו ואודות המשתמשים מטעמו, זאת באמצעות ממשק האפליקציה או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן. איסוף מידע סטטיסטי זה יעשה באמצעות השימוש בצדדים שלישיים, כגון: Google Analytics, לצורך ההבהרה לאופן איסוף מידע זה ראה סעיף 4.2 להלן.

3.1.4        מיקום: לצורך הפעלת שירותי השותפות נעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשיר ורכב הלקוח, מידע זה מסופק לשותפות ישירות מהלקוח, ממכשירו באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם השותפות (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, רכיבים טכנולוגים המוטעמים באפליקציה מטעם צדדים שלישיים ועוד). נתוני המיקום וזמני ההטענה של הלקוח והמשתמשים מטעמו נאספים, נאגרים ומצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של השותפות ו/או ספק השירות. המקומות בהם הטעין משתמש, שאינו הלקוח, חשופים לידיעתו של הלקוח . משתמש כאמור המבקש לעשות שימוש בשירותי תשלום אגרת הטענה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת הלקוח, יכול לעשות כן על-ידי הפעלת הטענה באמצעות אחת מפלטפורמות השותפות, בכפוף להצטרפותו כלקוח.

3.1.5        הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי השותפות עושה שימוש במידע זה, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי השותפות תעשה בהם שימוש בקשר למתן השירותים בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים הפועלים בשמה של השותפות בקשר למתן השירותים כמפורט  במדיניות פרטיות זו  לעיל ולהלן ובתנאי השימוש.

3.1.6        היסטוריית שימוש והטענה: השותפות וצדדים שלישיים הפועלים בשמה של השותפות בקשר למתן השירותים עשויים להחזיק בהיסטוריית ההטענות של הלקוח או המשתמשים מטעמו.

3.1.7        נתוני תשלום: השימוש  בשירותי השותפות נעשה בתשלום (תשלום בגין הטענת הרכב). במסגרת שימוש בשירות שניתן בתשלום, ולצורך מתן השירות, יאספו על הלקוח נתוני תשלום באמצעות צד שלישי הנותן שירותי תשלום מטעם השותפות (“נותן שירותי התשלום“). נתוני התשלום כוללים פרטי החיובים בהם חויב הלקוח על ידי השותפות, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו”ב. נותן שירותי התשלום עומד בסטנדרטים ובדרישות הדין לעניין השימוש בנתוני אשראי, והוא ייחשף למידע בקשר לתשלומים ויתפעל אותם בהתאם, ומבלי שהשותפות תהא חשופה לנתונים אלה ובהתאם הנתונים לא ישמרו במאגריה. כמו כן מובהר כי ייתכן כי השותפות תידרש לאמת את זהות הלקוח בהתאם למידע שנמסר על-ידיו.

3.1.8        תחקור תקלות; נתוני קריסה (“Crash Data“): במידה והאתר או האפליקציה קורסים בזמן השימוש בהם, נתוני הקריסה ייאספו על ידי השותפות ו/או צדדים שלישיים (לרבות “Crashlytics” מטעם Google), אשר מספקים עבור השותפות שירותי דיווח וניתוח נתונים כאמור, ואלו יועברו לשותפות לצורך זיהוי הגורם לקריסה ובכדי לפעול למניעת תקלה חוזרת, שיפור האפליקציה והשירותים והטמעת עדכונים נדרשים. נתוני הקריסה האמורים מכילים נתונים ביחס למצב האפליקציה, מערכת ההפעלה, המכשיר, מזהה מכשיר ומיקום. בעת קריסת האפליקציה, השותפות עשויה לשתף עם הצדדים השלישיים כאמור  גם מידע אישי ביחס ללקוח כגון: מספר טלפון, מספר רכב או כתובת דוא”ל על מנת לקשר בין הקריסה ללקוח וליצור קשר עם הלקוח לצורך פתרון תקלות וכיוצ”ב. למידע נוסף ראו את מדיניות עיבוד ואבטחת המידע של Crashlytics.

3.2        מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של הלקוח. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים כגון נתוני המיקום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי השותפות. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים (למעט אם קיבל הרשאה מפורשת לכך).

3.3        כמו כן, לשם מתן השירותים ייעולם ושיפורם וכן לצורכי אימות, השותפות עשויה לקבל מצדדים שלישיים שונים המספקים שירותים עבור השותפות מידע נוסף, ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהות את הלקוח או את המשתמשים בשירותי השותפות, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של השותפות. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

  1. כיצד המידע נאסף?

4.1        השותפות אוספת מידע ביחס  ללקוח, אשר יימסר ביוזמת הלקוח ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה הלקוח (או המשתמשים מטעמו) בשירותי השותפות, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לשותפות כדלקמן:

4.1.1        מידע המסופק ישירות על-ידי הלקוח ומרצונו.

4.1.2        מידע המועבר לשותפות על-ידי צדדים שלישיים (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, ועוד). בנוסף, השותפות עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי הלקוח ו/או המשתמשים מטעמו.

4.1.3        מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירו של הלקוח.

4.1.4        במסגרת השימוש באתר נעשה שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי “Cookies” (“עוגיות“) וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר של הלקוח כאשר הוא מבקר באתר מסוים. כאשר הלקוח יבקר שוב באתר, קובץ ה-Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן של הלקוח. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, באתר ובשירותי השותפות, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפות האישיות הלקוח. עומדת בפני הלקוח האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשיר ו/או בדפדפנים בהם הוא עושה שימוש. ידוע ללקוח כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלו בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה-Cookies. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.

4.2        השותפות נעזרת בצדדים שלישיים לצורך מתן השירות ללקוח ולמשתמשים מטעמו (לדוגמה, Google Analytics). הצדדים השלישים הללו עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב-Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר הלקוח משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

השותפות משתמשת ברכיבי SDK  של צדדים שלישיים לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים. בין היתר, השותפות משתמש ברכיבי ה- SDK  של הצדדים השלישיים אשר יפורטו להלן, ואשר מידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות רכיבי ה-SDK של צדדים שלישיים אלו, ניתן למצוא במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש מטעמם, המהווים חלק ממדיניות פרטיות זו, כדלקמן:

Facebook למידע נוסף ראה את מדיניות הפרטיות זמינה בכתובת: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

יובהר כי, השותפות איננה אוספת, במישרין או באמצעות ה-SDK, את מלוא המידע המפורט במדיניות הפרטיות מטעם הצדדים השלישיים, אלא אך ורק את המידע הדרוש לצורך מתן השירותים ושיפורם.

  1. מטרות השימוש במידע

5.1        לשותפות מאגר מידע רשום בו ישמר ויאובטח המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. השותפות עושה שימוש במידע למטרות הבאות:

5.1.1        כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותי השותפות, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי השותפות וכן ניהול ותפעול שירותי השותפות, לרבות אלו אשר התבקשו על ידי הלקוח;

5.1.2        כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות שלו לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך מהלקוח להזין בכל פעם את פרטיו;

5.1.3        כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ו/או באפקליקציה ו/או בשירותים הנוספים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות הלקוח והמשתמשים בשירותי החברה וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את השותפות לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח אישית;

5.1.4        כדי לאפשר להתאים את השירותים באתר ו/או באפליקציה להעדפות הלקוח;

5.1.5        כדי לשלוח אל הלקוח מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר ו/או מידע בנוגע לאפליקציה, פעילויות בקשר אליהם ואל השותפות, סקרים, עלוני מידע וכיוצ”ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אל הלקוח באמצעות מסרונים (SMS), WhatsApp, הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;

5.1.6        ליצירת קשר עם הלקוח כאשר השותפות סבורה שקיים צורך בכך, לרבות  עדכון, אישור או יידוע שלו בנושאים הקשורים לשירותים, לרבות השירותים אשר התבקשו על-ידי הלקוח;

5.1.7        לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי השותפות ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;

5.1.8         לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;

5.1.9        לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות זו;

5.1.10     לשם תפעולם התקין ופיתוחם של שירותי השותפות וכן פתרון תקלות;

5.1.11     כדי לשלוח אל הלקוח מדי פעם, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ב- WhatsApp  או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של השותפות, מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. אם הלקוח אינו המשתמש היחיד בכתובת הדוא”ל אליה נשלחים התכנים השיווקיים, הלקוח מאשר  כי ניתנה לו הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדוא”ל הנ”ל וכי הסכמתו מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת עדכונים והודעות שיווקיות כאמור לעיל.

5.1.12     לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

  1. מסירת מידע לצדדים שלישים

6.1        השותפות אינה חולקת מידע אישי או מזהה שנאסף מהלקוח עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

6.1.1        על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו ו/או כדי לספק לו שירות שביקש ו/או שהוא נרשם אליו.

6.1.2        בעת השימוש בשירותי הטענות, מספר הרישוי של רכב הלקוח עשוי להיקלט במקומות הטענה ייעודיים בעלי מצלמות זיהוי לוחית רישוי ואשר קיים עמם הסדר, זאת על מנת שהלקוח יוכל ליהנות משירותי הטענות המוצעים על ידי השותפות. כל עוד לא ניתנה הרשאת הלקוח לא יימסר מידע אישי, זולת מספר הרישוי של הרכב אשר יכול וייקלט באמצעים הטכנולוגיים הקיימים.

6.1.3        שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון חניונים, ספקי שירותי דרך, תחנות דלק, רשויות מקומיות, ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו’).

6.1.4        לצורך מתן שירותי תשלום וגבייה השותפות עושה שימוש בספקי שירותי סליקה חיצוניים. כחלק משימוש בשירותים הללו יועבר המידע הנדרש לקיום התשלום לנותני שירותי התשלום אשר יעבדו את המידע לצורך מתן שירותי תשלום עבור השותפות.

6.1.5        במקרה בו הלקוח הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.

6.1.6        שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).

6.1.7        בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין השותפות ו/או מי מטעמה.

6.1.8        במקרה בו השותפות תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי השותפות ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של השותפות.

6.1.9        במקרה בו השותפות העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש בקשר עם המידע.

6.2        השותפות לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש בשירות המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של השותפות להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי ו/או אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את הלקוח ו/או לפגוע בפרטיותו.

6.3        האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי המופעלים על ידי ספקים שאינם קשורים לשותפות. לאחר הפניה דרך הקישור, לשותפות אין שליטה על איסוף, אחסון או עיבוד של נתונים אישיים המועברים לצדדים שלישיים בעת לחיצה על הקישור (כגון כתובת ה-IP או כתובת האתר של הדף המכיל את הקישור).

6.4        כמו כן, צדדים שלישיים המספקים שירותים עבור השותפות, עשויים לאסוף את ה-Advertising ID. מידע זה עשוי להיות מידע המזוהה עם מכשיר הלקוח. הלקוח יכול בהגדרות מכשירו להפסיק את איסוף מידע Advertising ID בכל עת. יצוין כי, השותפות אינה משלבת ו/או מחברת בין מזהה המכשיר המפורטים לעיל.

6.5        כאשר השותפות משתפת את המידע של הלקוח עם צד שלישי בהסכמתו ו/או לבקשתו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו, יודגש כי השותפות אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי השותפות בהתאם להרשמתו של הלקוח לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודות הלקוח, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידי הלקוח.

6.6        השותפות עשויה מעת לעת להמחות את חובותיה בקשר למתן השירותים לצדדים שלישיים במסגרת שיתופי פעולה עם שותפים עסקיים או בעלי מותג. כמו-כן, השותפות עשויה לשנות את מבנה הבעלות בה מעת לעת. השותפות תיידע את הלקוחות בנוגע לשינויים אלה במסגרת הודעה שתישלח אל הלקוח לרבות בדוא”ל, בהודעת SMS, בהודעת WhatsApp, במסגרת האפליקציה, או בכל דרך אלקטרונית אחרת, ככל שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה.

  1. זכויות הלקוח

7.1        הלקוח יכול בכל עת לעיין במידע שמסר באופן אקטיבי (למשל בעת הרישום) ואף במידע אודות שירותי השותפות שצרך, דרך האתר או האפליקציה. כמו כן, הלקוח יכול לעדכן ו/או לשנות פרטים שונים (עדכון מספר רכב, שמות משתמשים וכתובות ועוד) דרך האפליקציה או האתר.

7.2        אם המידע שבמאגרי השותפות משמש לצורך פניה אישית אל הלקוח, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הלקוח זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע (השותפות עשויה לבקש מהלקוח לאמת את זהותן לפני שתשיב לפנייה). השותפות תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל הלקוח בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לשותפות לשם ניהול עסקיה לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הלקוח או משתמשים מטעמו בקשר עם שירותי השותפות או לצורך המשך אספקת שירותי השותפות בעתיד יוסיף להישמר בשותפות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הלקוח בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שהלקוח לא יבקש מהשותפות למחוק את המידע הנאסף, השותפות תשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי השותפות, השותפות מאפשרת לצדדים שלישיים (כגון, רשויות המקומיות, מפעילי חניונים וספקים עימם פועלת השותפות בקשר עם שירותי השותפות) גישה למידע אודות הלקוח ו/או המשתמשים, על כן, הלקוח מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה והוא יבקש מהשותפות למחוק את המידע לגביו, השותפות לא תוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשם הלקוח ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

7.3        השותפות שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).

7.4        לקוח המבקש למחוק את האפליקציה, את החשבון שנפתח עבורו ואת המידע ביחס אליו יהיה רשאי לעשות כן ויפעל בהתאם להנחיות המפורטות בקישור שלהלן:
https://www.afconev.co.il/%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%99%d7%aa-afconev-%d7%9e%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%9a/

7.5        לקוח המבקש לקבל את החשבונית בגין התשלום האחרון טרם מחיקת חשבונו יתן בידי החברה מען או כתובת מייל למשלוח החשבונית וזאת טרם ביצוע מחיקת החשבון.

  1. הגבלת גיל

השותפות אינה אוספת ביודעין מידע אודות אדם מתחת לגיל 17 (בעל רשיון נהיגה). בכל מקרה בו תיוודע השותפות לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מאדם שטרם מלאו לו 17 השותפות תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

  1. אבטחת מידע

ידוע ללקוח והוא נותן בזאת הסכמתו לשמירת המידע ו/או עיבודו בענן צד ג’ (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט) אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. השותפות פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות ככל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני הלקוח ו/או להשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי השותפות בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. השותפות משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי השותפות הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי השותפות והאינטרנט. לשם כך, השותפות מטמיעה בפלטפורמות השותפות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לפלטפורמות השותפות ולשרתי השותפות, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, השותפות אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. השותפות לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

  1. עדכון המדיניות

השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף במועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות באתר השותפות ו/או באפליקציה. המשך שימוש הלקוח בשירותי השותפות לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמת הלקוח לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שהלקוח לא מסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, עליו להימנע מהמשך שימוש בשירותי השותפות או לפנות לשותפות בעניין.

  1. יצירת קשר

לכל בקשה או דרישה אנא צרו עימנו קשר באמצעות האתר בדף “יצירת קשר” שקישור לו נמצא כאן: https://www.afconev.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/  במוקד שירות הלקוחות, בטלפון מס’: 2108* ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: Evmoked@afcon.co.il – ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליכם בתוך זמן סביר.

כתובת: אלכסנדר ינאי 1, קומה 3, פתח תקווה

**

 

 

 

afconev-img afconev-img

סימולטור בחירת עמדה

afconev-img