מדיניות ביטול עסקאות

 

תנאי ביטול העסקה:הנך רשאי/ת לבטל את העסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות להלן ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק“):

 1. עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם.
 2. בתוך ארבעה עשר ימים מיום הזמנת השירות או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 3. ביחס למוצר, על אף האמור לעיל, אם את/ה אדם/אישה בעל מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עולה חדש/ה את/ה רשאי/ת לבטל את העסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש ממך תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי אתה אדם/אישה בעל מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עולה חדש/ה, לפי העניין.
 4. במקרה של ביטול עסקה אנו נהיה זכאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. אם סיפקנו לך גם שירות, או שהשירות בוטל על ידך לאחר שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו היה אמור השירות להנתן, מכל סיבה שהיא (לרבות אי השגת האישורים הנדרשים על ידי המזמין), אנו נהיה זכאים לגבות ממך את התמורה היחסית בגין השירות שניתן (לרבות דמי משלוח). אנו לא נחייב אותך בדמי ביטול אלו, אם ההתקשרות בוטלה בשל פגם במוצר או בגלל אי התאמה בין השירות או המוצר לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת שלנו.

כללי

 1. השבת המוצר תעשה באחריותך ועל חשבונך בתיאום מראש מול מוקד שירות הלקוחות (*2108), לרחוב יגיע כפיים 7, קריית אריה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך (וזאת גם אם המוצר הומצא למענך). ככל שנאשר איסוף המוצר מחצריך, עלויות האיסוף יחולו עליך. למרות האמור, במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, אי אספקה במועד שנקבע בהסכם או בכל הפרה אחרת, עליך להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך ולהודיע על כך לחברה.
 2. אין בזכות לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בגין ביטול העסקה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. מובהר כי פתיחת האריזה של המוצר מורידה משמעותית מערך המוצר והחברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול לאחר פתיחת אריזה בהתאם לחוק.
 3. האמור לעיל חל רק על עסקאות שיש לגביהן זכות ביטול על פי החוק ולא יחול במקרים אחרים. אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לגבות תשלום כלשהו או לסרב לביטול עסקה, בכל מקרה בו אין מניעה לכך על פי דין.
 4. במקרה בו נאשר ביטול של עסקה, גם במקרים בהם אין זכות ביטול בדין, נהיה זכאים להתנות את ביטול העסקה בתנאים או לגבות תשלומים נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק, לפי שיקול דעתנו.

לביטול עסקה ניתן לפנות לחברה בציון פרטיך כולל מספר ת.ז., מסמכי העסקה ואמצעי התשלום באחת מהדרכים הבאות:

(א) בטלפון 2108*

(ב) בדוא”ל evsales@afcon.co.il;

(ג) דרך הטופס מטה

 

 

  ביטול עסקה

  afconev-img afconev-img

  סימולטור בחירת עמדה

  afconev-img